Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ ÖĞRETME MOTİVASYONU VE ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

Bu çalışmada öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu ve öz yeterlilik inançlarını nasıl etkilediği, sosyal bilgiler öğretmenliği örneği ile ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıfındaki 57 (19 Kadın, 38 Erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutu için çalışma grubundan rastgele seçilen (8 Kadın, 8 Erkek) 16 öğretmen adayı ile öğretmenlik uygulaması bitiminde görüşme yapılmıştır. Çalışmanın verileri Öğretme Motivasyonu Ölçeği (ÖMÖ), Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği (ÖÖÖ) ve Görüşme Formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS programından, nitel verilerin analizinde ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları bitiminde başladıkları zamana göre öğretme motivasyonlarının ve öğretmenlik öz yeterliliklerinin arttığı, öğretme motivasyonlarının öğretmenlik öz yeterlilik inançları ile orta düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmanın nitel bulgularının da nicel bulguları desteklediği ifade edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre çalışmanın okul deneyimi dersi ile farklı branşlarda da yapılması önerilmektedir.Keywords
Öğretmenlik uygulaması, motivasyon, öz yeterlilik, sosyal bilgiler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri