Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE MÜZİK SOSYOLOJİSİ DÜŞÜNCESİNE AİT İLK MEVCUT METİNLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BATI SOSYOLOJİ EKOLÜ, SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ (1923-1960)

Bu araştırmada, Türkiye’de müzik sosyolojisi düşüncesine ait ilk mevcut metinler üzerinde etkili olan Batı sosyoloji ekolü, sosyologları ve eserlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilecek olan veriler, ilk olarak Türkiye’de müzik sosyolojisinin tarihsel serüvenine ışık tutması bakımından önemlidir. Ayrıca müzik sosyolojisi, sosyolojinin göreceli alt dallarından birisi olması nedeniyle, yapılacak olan tespitler aynı zamanda Türk sosyoloji tarihi açısından da önem teşkil etmektedir. Bu yüzden araştırmanın kavramsal çerçevesi içerisinde ilk olarak, Türk sosyoloji düşüncesi üzerinde etkili olan Batı sosyoloji düşüncesi incelenmektedir. Sonrasında, kronolojik sıra takip edilerek, sırasıyla Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik sosyolojisi görüşleri incelenmektedir. Ayrıca Gökalp’in Atatürk’ün müzik fikirleri üzerindeki rolünü tartışabilmek amacıyla, Gökalp’le ilgili bölümde, Atatürk’ün müzik fikirlerine de yer verilmektedir. Bu araştırmanın verileri, nitel araştırma yönteminin literatür taraması tekniği kullanılarak elde edilmektedir. Araştırmanın sonucunda, Fransız sosyolojisi ekolü, sosyologları ve eserlerinin, Türkiye’deki ilk müzik sosyolojisi metinleri üzerinde, egemen bir role sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Müzik Sosyolojisi, Sosyoloji, Batı Sosyoloji Ekolü, Sosyologlar, Eserler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri