Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBÜ’L-MU‘ÎN EN-NESEFÎ’YE GÖRE KERRÂMİYYE EKOLÜ VE GÖRÜŞLERİ

Muhammed b. Kerrâm, zühd hayatıyla tanınmakla birlikte ilim tahsilinden geri durmamış ve bu uğurda pek çok şehir dolaşmıştır. Horasan’ın önemli ilim merkezleri olan Nîşâbur, Belh, Herat gibi şehirlerde dönemin önde gelen Mürciî âlimlerden dersler almıştır. Görüşlerinin halk nazarında itibar görmesinde zâhid kişiliği kadar etkili vaaz sunumunun da rolü olmuştur. Ancak görüşlerinin sistemli hale getirilmesi ve farklı bir ekol kurucusu olarak kabul görmesi vefatı sonrasında olmuştur. Samaniler ile Gazneliler’in kısmî de olsa siyasî desteğini kazanmış olan Kerrâmiyye ekolü, bu siyasî destek sayesinde dinî, siyasî ve sosyal alanda bölgeyi etkilemiştir. Onlar, Şia başta olmak üzere birçok dinî-toplumsal grupla ilmî münazaralar yapmışlardır. İbn Kerrâm’ın müntesipleri ilerleyen süreçte tasavvuf, fıkıh ve kelâm gibi ilim dallarında kendilerine has görüşleri ile farkındalık oluşturmuşlardır. Kerrâmiyye ekolü daha çok îmân konusundaki görüşüyle dikkatleri çekse de Allah’ın sıfatları, ilim, nübüvvet, imâmet, rızık ve kabir halleri gibi konularda görüş dile getirmiştir. Onların bu konulardaki düşüncelerinin neredeyse tamamı eserleri günümüze ulaşmadığından kendilerine muhalif olan grupların eserlerinde yer almaktadır. Farklı ekollerce Mürciî, Hâricî olarak tanımlanan Kerrâmiyye, Hanefî-Mâtürîdî gelenekte sıfatlar konusundaki tecsîmi çağrıştıran görüşlerinden dolayı genel olarak Mücessime-Müşebbihe şeklinde değerlendirilmiştir. Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin önemli simalarından olan Ebü’l-Mu‘în en-Nesefî de Kerrâmiyye’yi farklı bir ekol olarak değerlendirmiş, görüşlerini sistematik bir şekilde ele alarak aklî ve naklî delillerle çürütmeye çalışmıştır.Keywords
Kelâm, Nesefî, Kerrâmiyye, Mezhep, İtikat

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri