Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HALK TOPRAK BİLGİSİNİN PLANLAMADAKİ ÖNEMİ VE HARİTALANMASI

Geleneksel ekolojik bilgi, nesilden nesile kültürel transfer yoluyla aktarılan bilginin bir yansımasıdır. Ancak, yerel halkın yer bilgisi kaybolmakta ve bir nesilden diğerine aktarılmamakta; bu nedenle de bir topluluğun kültürel mirası kaybolmaktadır. Oysaki asırlardır gelen bu bilgi değerli olup toprak planlamasında dikkate alınmalıdır. Tecrübeyi, yerli bilgiyi, yerel bilgi sistemlerini ve yerel çevreyi görmezden gelen kalkınma çabalarının genellikle istenilen hedeflere ulaşmadığı bilinen bir gerçektir. Halkın toprak bilgisini anlamak, daha uygun katılımcı tarımsal araştırma programları tasarlama konusunda fikir vermektedir. Aslında, yerel bilginin yönetiminin sürdürülebilir kalkınma programlarının yönetiminde önemli ve değerli bir girdi sunduğu söylenebilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı; toprak sınıflaması, toprak kullanımı, ve toprak koruması ile ilgili halk bilgisini araştırmak ve halk bilgisini haritalamaktır. Bu amaçla, Dikili'nin Kabakum mahallesinden 40 yaş ve üzeri çiftçilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden çıkan mekânsal bilgiler bilişsel haritalar yardımıyla konumlandırılmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri kullanılarak haritalanmıştır. Halk toprağı rengi ve dokusuna göre sınıflandırmış ve özellikle eşsiz ve belirgin özelliklere sahip topraklar ile peyzajlar için özel isimler atamıştır. Elde edilen haritaların bir sonucu olarak, halk bilgisinin toprak haritalama ve arazi kullanım planlaması için bilimsel yöntemlere değer kattığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, kırsal kalkınma projeleri geliştirmek ve doğal kaynakları yönetmek için yerel arazi bilgisinin kullanımı arttırılmalıdırKeywords
Coğrafi Bilgi Sistemleri Halk Bilgisi Geleneksel Ekolojik Bilgi,Toprak

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri