Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİNDE BULMACA İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı bulmacaların ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kavram öğrenme düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılmış, Çalışmada “Sağlık, Spor ve Oyun” ile “Dünya ve Çevre” adlı 7. ve 8. temalara ait okuma metinleri örnekleme alınmıştır. Araştırmacı tarafından bu temalardaki okuma metinlerindeki kavramların öğretilmesine yönelik bulmaca etkinlikleri oluşturulmuştur. Çalışmada nicel veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Kavram Öğretimi Başarı Testi ve Bulmacaya Yönelik İlgi Anketi ile toplanmıştır. Kontrol grubunda dersler, seçilen temalardaki metinler ve çalışma kitaplarındaki etkinliklerle sınırlı tutularak işlenirken deney grubunda aynı temalardaki kavramların kavratılmasını sağlamak için araştırmacı tarafından hazırlanan bulmaca etkinlikleri kullanılarak işlenmiştir. Çalışma grubu Trabzon ilinde Yıldızlı Toki Ortaokulunun iki farklı 5. sınıf şubesindeki toplam 53 (kontrol: 26; deney: 27) öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın yapıldığı şubelerin biri kontrol grubu öteki deney grubu olmak üzere rastgele belirlenmiştir. Uygulama 9 hafta sürmüştür. Nicel veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı SPSS 22.00’de t testi ve tek yönlü ANOVA analiziyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda Türkçe dersinde bulmaca etkinlikleriyle ve mevcut MEB kitabında yer alan söz varlığı etkinlikleri ile gerçekleştirilen kavram öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu yönde anlamlı etkisinin bulunduğu fakat etkinliklerin akademik başarıya etkisi hususunda birbirine üstünlükleri yönünde anlamlı bir farklılıkları olmadığı görülmüştür.Keywords
Bulmaca, Kavram Öğretimi, Türkçe Dersi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri