Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÜZENLİ ANTRENMAN YAPAN VE YAPMAYAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı, düzenli antrenman yapan ve yapmayan kadın ve erkek öğrencilerin seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, 19-25 yaş arası, düzenli antrenman yapan ve yapmayan toplam 53 kişi ile ölçümler gerçekleştirildi. Katılımcılar antrenman yapma ve cinsiyet özelliklerine göre 4 gruba ayrıldı. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, esneklik, denge, dikey sıçrama, anaerobik ve aerobik kapasite değerleri belirlendi. Elde edilen verilerin SPSS (v22.0) programı aracılığında değerlendirilmesinde; veriler normal dağılmadığından dolayı Kruskal Wallis testi, farkın hangi gruplardan kaynaklandığını anlamak için ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Yanılma düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre; vücut ağırlığı, boy uzunluğu, aerobik kapasite, zirve güç, ortalama güç, minimum güç ve dikey sıçrama değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşurken, beden kitle indeksi, yorgunluk indeksi, denge ve esneklik değerleri açısından anlamlı fark oluşmamıştır.Keywords
Aerobik, anaerobik, denge, dikey sıçrama, esneklik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri