Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİK BAŞARI, FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSIZ VE SPOR İLİŞKİSİ: 2015’TEN GÜNÜMÜZE BİBLİYOGRAFİ TABANLI SİSTEMATİK DERLEME

Bu çalışmanın amacı, 2015-2020 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan akademik başarı ile fiziksel aktivite, egzersiz ve spor konularında yapılan çalışmalardan elde edilen verileri incelemektir. Konuyla ilgili 261 ulusal yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun olarak 13 yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Tüm araştırmalar çalışma adı, yılı, yöntemleri/veri toplama araçları , sonuçları ve bulguları ile taranan dizinler açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. İncelenen araştırmaların sonuçlarına bakıldığında 4 (%30) çalışmada öğrencilerin akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, 2 (%15) çalışmada negatif yönde zayıf düzeyde ilişki bulunmuştur. 7 (%55) çalışmada ise öğrencilerinin akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak ; üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmaların (n=8, %62) ortaokul (n=3, %23) ve lise (n=2 , %15) kademelerinde yapılanlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur.Üniversite öğrencileri (n=5, %63) grubu gruplar arasında, akademik başarısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkinin en çok bulunduğu grup olmuştur.Keywords
Akademik Başarı, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Spor

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri