Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI: DUYGUSAL ZEKA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada lise öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ile duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 456’sı kadın ve 349’u erkek olmak üzere toplam 805 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığına ilişkin veriler “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği” ve duygusal zekaya ilişkin veriler “Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi ve Çok Değişkenli Regresyon Analizi kullanılmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ile duygusal zeka arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığı ile Duygusal Zeka Ölçeği’nin kişisel beceriler, stres yönetimi, uyum, genel ruh hali ve olumlu etki boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Duygusal zekanın stres yönetimi boyutu akıllı telefon bağımlılığının tüm boyutlarını yordamada önemli bir değişken olarak belirlenmiştir. Ayrıca Duygusal Zeka Ölçeği’nin kişisel beceriler boyutu akıllı telefon bağımlılığının dayanma boyutunu; Duygusal Zeka Ölçeği’nin uyumluluk boyutu ise akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin hem olumlu beklenti hem de dayanma boyutlarını yordayan önemli değişkenler olarak belirlenmişlerdir.Keywords
Akıllı Telefon Bağımlılığı, Duygusal Zeka, Ergen

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri