Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARDUİNO DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin entegrasyonu ile derslerin verildiği STEM eğitimi, 21. yüzyılın eğitim yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Arduino; ısı, sıcaklık nem gibi sensörler ile öğrencilerin orijinal projeler tasarlamasına imkân tanır. Bu çalışmanın amacı, Arduino destekli STEM yaklaşımıyla işlenen derslerin öğrenci görüşlerine dayanarak; avantajlarını, dezavantajlarını, öğrenciye katkılarını ve öğrencilerin ileride seçecekleri meslekleri etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Çalışma, İstanbul’da bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 6. Sınıfa giden 10 kişilik bir grup ile okul dışı STEM etkinliği kapsamında okul idaresi ve öğrenci velilerinden gerekli izinler alınarak gerçekleştirilmiş ve 5 hafta sürmüştür. Çalışma kapsamında fen bilgisi dersi, vücudumuzdaki sistemler ünitesine ait destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri Arduino ile desteklenerek fen, mühendislik, matematik ve teknoloji disiplinleri ile iç içe işlenmiştir. Çalışmanın içeriği için 5 adet Arduino destekli STEM etkinliği geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çalışmada özel durum çalışması, yöntem olarak seçilmiş, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerden gelen cevaplar, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun etkinlikleri faydalı ve eğlenceli bulduğu, fen dersine olan bakış açılarını değiştirdiği, dersi daha çok sevmeye başladıkları, ileride seçecekleri mesleklerin mühendislik ve fen alanları yönünde değiştiği saptanmıştır. Arduino destekli STEM etkinliklerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkiler düşünüldüğünde, fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde bu tarz etkinlikleri daha sık kullanabileceği, vücudumuzdaki sistemler dışında diğer fen konularında da uygulanabileceği önerilmiştir.Keywords
Arduino, STEM, Fen Eğitimi, Vücudumuzdaki Sistemler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri