Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI MOBBİNG VE RUH SAĞLIĞI SORUNLARI İLİŞKİSİ

Mobbingin nedenleri, sonuçları ve önlenmesi son yıllarda önem kazanan konulardan biridir. Bu araştırmada Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan kişilerin maruz kaldıkları mobbing düzeyi ile depresyon, anksiyete belirtileri, intihar düşünceleri ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi araştırılmıştır. Veriler Mart- Mayıs 2017 tarihleri arasında çevrimiçi ve kağıt-kalem formunda, toplamda 340 katılımcıdan (%65.6 kadın, %34.4 erkek) toplanmıştır. Veri toplama araçları, araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu, İşyeri Zorbalığı Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri ve Maslach Tükenmişlik Envanteri’dir. Ayrıca katılımcıların intihar eğilimlerini ölçmek için Beck Depresyon Envanterinin intihar düşüncelerini soran maddesinden yararlanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için Spearman Korelasyon katsayısı hesaplanmış ve Bağımsız Gruplar t-test istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular iş yerinde maruz kalınan zorbalık düzeyi ile depresyon, anksiyete, intihar düşünceleri ve tükenmişlik düzeyi arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular özel sektör çalışanlarının depresyon düzeylerinin kamu çalışanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğuna ve kadın çalışanların depresyon ve duygusal tükenmişlik düzeylerinin erkeklere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.Keywords
Mobbing, Depresyon, Anksiyete, Tükenmişlik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri