Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI DEVLETİ’NDE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VAKIF MÜESSESELERİNİN YERİ ve ÖNEMİ: GELENEKTEN GELECEĞE

Bu çalışmanın amacı, vakıflar başta olmak üzere Osmanlı Devleti kurumlarının yoksullukla mücadele biçimlerini kuramsal düzlemde araştırmaktır. Dünyanın en önemli problemlerinden birisi, hiç şüphesiz, yoksulluktur. Başta gelir dağılımında meydana gelen eşitsizlik, küresel ekonomik düzenin sorunlu alanları, sosyal güvenlik uygulamalarının toplumun tümünü kapsamaktan uzak oluşu gibi faktörler nedeniyle yoksulluk kronik bir problem olarak varlığını devam ettirmektedir. Keza gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında gelir, sosyal refah, sağlık, eğitim ve ulaşım imkânları konusunda yaşanan fark ortadadır. Dünyanın bir kısmı rekabet parametresi temelinde kâr oranlarını arttırmaya çalışırken, diğer bir kısmı ise asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumdadır. Bahse konu bu eşitsizlik, yoksulluğu çözüm üretilebilir bir olgu olmaktan uzaklaştırmakta ve her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yoksullukla mücadele konusunda kurduğu vakıflarla ve diğer kurumlarıyla sosyal ve ekonomik hayatın her alanında kendini hissettiren ve tarihi süreç içerisinde yoksullukla mücadeleyi kurumsallaşmış bir zemin üzerine oturtan Osmanlı Devleti, bu anlamda iyi bir laboratuvar niteliğindedir. Çalışmada, yoksulluğun günümüz modern toplumları için yansımalarından hareketle Osmanlı Devleti’nde yoksullukla mücadelede vakıf kurumlarının rollerine değinilecektir. Böylelikle günümüz sosyal politika anlayışının inşa ve ihyası için yeni bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.Keywords
Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Vakıf, Osmanlı Vakıfları, Sosyal Politika

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri