Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAKUT-AHLÂKÎ ZEKÂ ÖLÇEĞİ

İnsanın daha erdemli bir yaşama odaklanmasına ve evrensel insani değerleri önceleyen bilinçli tercihlerde bulunmasına atıf niteliği taşıyan ahlâkî zeka, her şartta ve her ortamda ahlâkî olanı önceleyen tutumlarda motivatör olarak dışsal etkenler yerine insanın kendi içsel dinamiklerine vurgu yapan bir kavramdır. Zeka ve ahlâk gibi insanın duygu, düşünce, davranış, sosyal ve dinî tüm yönleriyle ilişkilendirebileceğimiz iki değer şemasını bünyesinde taşıyan bu kavramın; bağımlılık, suç, şiddet, intihar, adaletsizlik, eşitsizlik gibi günümüz dünyasının kaotik unsurlarıyla mücadelede bir enstrüman olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Erdemli tercihlerde içsel disipline gönderme yapan ve ahlâkın insan psikolojisi üzerindeki etkilerine de ışık tutan yönüyle ahlaki zeka, psikoloji ve eğitim açısından yükselen bir değer olmaya aday olarak görülebilir. Bu bağlamda ahlaki zekanın önemine vurgu yapan çalışmamızda, bireylerin ahlaki zeka düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Yozgat Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu’nun 20.01.2021 tarih ve E-3211 sayılı kararıyla etik ilkelere uygunluğu teyit edilen çalışmada 507 üniversite öğrencisi üzerinde online olarak anket uygulanmıştır. Ölçek geliştirilirken literatür taraması yapılmış, uzman görüşleri alınmış ve buna göre madde havuzu oluşturularak faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin KMO değeri ,776 ve Bartlett test değeri 1263,083 olarak hesaplanmış olup, chi-square değerinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, “empati” (?= ,827), “vicdan” (?= ,791), “öz denetim” (?= ,803), “nezaket” (?= ,772) olarak adlandırılan dört faktör belirlenmiştir. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans % 57,436 olup maddelerin faktör yükleri ,443 ile ,836 arasında değişmektedir. Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’sAlpha iç tutarlık katsayısı ,845 olarak ölçülmüştür. Bu yönüyle ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu ifade etmek ve kullanışlılığını vurgulamak mümkündür.Keywords
Din Psikolojisi, Ahlâk, Zeka, Ahlaki Zeka, Ölçek Geliştirme

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri