Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ATA BİN EBİ REBAH'IN İBN ABBAS'TAN RİVAYET ETTİĞİ ĞARİBU'L-KUR'AN

Abdullah b. Abbas (68/687-88) (h.ö. 3/68h.- 619/687m) Hz. Peygamber'in amcası Abbas'ın oğludur. İbn Abbas'ın İslami İlimler sahasında ayrı bir yeri vardır. Tefsir ve Hadis ilmi yanında, özellikle Kur'an Filolojisi konusunda ilmi üstünlüğü sahabe tarafından da kabul edilmiştir. Rasulullah'ın duasına mazhar olmuş, sahabenin ileri gelenlerinin takdirini kazanmış ve Kur'an'ın Tercümanı ünvanına layık görülmüştür. En çok Hadis rivayet edenlerden (muksirun) olan İbn Abbas, (1660) hadis rivayet etmiştir. Verdiği fetvaların çokluğu ile meşhurdur. Fıkıh'da dört Abdullahtan (abadile) biridir. Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi üzerine nazil olmuştur. Az da olsa nadir kullanılması sebebiyle garip kalan kelimeler ile Arapçanın diğer lehçelerinden kelimeler de ihtiva etmektedir. Arapça lügat çalışmalarının temelini de bu kelimeler oluşturur. Abdullah İbn Abbas'ın bu kelimelerin izahında Arap edebiyatından istifade ettiği bilinmektedir. İbn Abbas'ın "Şiir Arabın divanıdır, bir kelimeyi anlayamadığımızda Arabın divanına başvururuz" dediği rivayet olunur. Abdullah b. Abbas hemen her konuda bir şeyler söylemiş, ancak yazılı bir şey bırakmamıştır. Görüşlerini talebelerinin kendisinden rivayet ettiklerinden biliyoruz. Kur'an Filolojisi sahasında elimizde bulunan en eski bilgiler İbn Abbas'a isnat edilen bu garip lafızlardır. Tahkiki yapılan bu Yazma üzerinde farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu yeni çalışmalar eskinin değerini artırır. Daha önce zamanının imkanları ve imkansızlıkları içinde yapılanların zamanının en iyisi olduğunu teslim etmekle birlikte, yazmalar bir kere daha günümüz usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilerek bunlardan Ata b. Ebi Rebah yoluyla rivayet edilen yazma tahkik edilmiştir.Keywords
Garibü'l-Kur'an, İbn Abbas, Ata b. Ebi Rebah

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri