Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİZM VE KONSTRÜKTİVİZM BAKIŞ AÇISINA GÖRE TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA NİYAZOV DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(CONSTRUCTIVISM IN INTERNATIONAL RELATIONS AND EVALUATION OF NIYAZOV PERIOD IN TURKMENISTAN FOREIGN POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTRUCTIVISM )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 372-387
    


Summary
Soğuk Savaşın ardından bağımsızlığını kazanan Türkmenistan’ın dış politikasında bir birinden farklı iki dönemden söz edilebilir. İlk dönem, dışa kapalı görünüm arz eden ve ülkenin bağımsızlık sonrası ilk devlet başkanı olan Dönem Saparmurat Niyazov’un (Türkmenbaşı) (1991-2007) dönemidir. Daha son işbaşına gelen Gurbanguli Berdimuhammedov (2007-…) döneminde ise başta Türkiye ile ilişkiler başta olmak üzere dışa açık ve daha etkili bir dış politika izlendiği ifade edilebilir. Yaklaşık 75 yıl Sovyet idaresinde kalan Türkmenistan dış politikasının temel noktası Türkmen kimliği ve milliyetçiliğidir. Türkmenistan dış politikasının değerlendirilmesinde referans alınan konstrüktivizmin temel bakış açısı, uluslararası ilişkilerde devletlerin realist ve rasyonalist politikaları söz konusu olsa da aslında sosyal, kültürel, etnik vb. gibi olgulardan beslenerek şekillenen bir yapı ve ilişkiler söz konusudur. Konstrüktivizmin özel vurgusu insanın yaşadığı çevreye yönelik farkındalığı ve bu farkındalıktan beslenen bilinci durumu üzerinedir. Konstrüktivistler, eleştirel teorisyenler ve postmodernistlerin de aynı şekilde düşündüğü gibi dışsal ve nesnel bir gerçeklik olmadığını vurgulamaktadırlar. Sosyal ve politik dünya, insan bilincinin dışında varolan fiziksel ya da maddesel bir yapı değildir. Uluslararası sistem de kendi kendine var olmuş bir yapı değildir. Niyazov dönemi Türkmenistan dış politikasında üç temel amaç ve öncelik benimsenmiştir. Birincisi, dünyada Türkmen kimliği ve milliyetçiliğini merkeze alarak kabul görme ve tanınmadır. İkincisi, iç ve dış güvenlik konusunda sağlam bir zemine oturmaktır. Üçüncüsü de komşuları ve Türki devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır. Buna göre ikinci durum rasyonel dış politika tercihi iken birinci ve üçüncü durum kimlik ve milliyetçilik izleri taşıdığından kontrüktivist bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada Türkmenistan dış politikasında Niyazov dönemine yönelik milliyetçilik, kimlik ve sosyal temelli olgular üzerinden gelişen konstrüktivisit bir bakış açısı ile değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords
Türkmenistan, Dış Politika, Konstrüktivizm, Niyazov.

Abstract
In the foreign policy of Turkmenistan, which gained its independence after the Cold War, two different periods can be mentioned. The first period is the closed period. This period is the period of President Saparmurat Niyazov (Turkmenbaşı) (1991-2007), who became president after the country gained independence. Later on, the president Gurbanguli Berdimuhammedov (2007- ...) is a more effective foreign policy in international relations, especially relations with Turkey in particular were monitored. Turkmen identity and nationalism is the main point of Turkmenistan's foreign policy, which remained under Soviet administration for 75 years. The basic point of view of constructivism, which is taken as a reference in the evaluation of Turkmenistan's foreign policy, is that although there are realist and rationalist policies of states in international relations, it is in fact social, cultural, ethnic and so on. There is a structure and relations that are shaped by feeding from such phenomena. The special emphasis of constructivism is on the human's awareness of the environment in which he lives and the state of consciousness nurtured from this awareness. Constructivists, critical theorists, and postmodernists also stress that there is no external and objective reality. The social and political world is not a physical or material structure that exists outside human consciousness. The international system is not a self-existent structure. Three main objectives and priorities were adopted in Niyazov's Turkmenistan foreign policy. The first is recognition and recognition in the world by centering on Turkmen identity and nationalism. The second is a firm ground on internal and external security. The third is to establish good relations with its neighbors and Turkic states. According to this, while the second case is a rational foreign policy choice, the first and third cases have traces of identity and nationalism and can be evaluated with a constructivist approach. In this study, evaluations have been made with a constructivist point of view on Niyazov period in Turkmenistan foreign policy based on nationalism, identity and social based facts.

Keywords
Turkmenistan, Foreign Policy, Constructivism, Niyazov.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri