Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ DAĞILIŞININ COĞRAFİ PERSPEKTİFTEN ANALİZİ
(ANALYSING THE DISTRIBUTION OF SOLAR POWER PLANTS IN TURKEY FROM GEOGRAPHIC PERSPECTIVE )

Author : Tahir TUNCER   - Adnan PINAR - Adnan Doğan BULDUR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 424-435
    


Summary
Toplumların enerjiye olan talebi her geçen gün artarken diğer yandan da fosil enerji kaynaklarının rezervi giderek azalmakta ve çevresel etkileri konusunda da hassasiyet artmaktadır. Bütün bunlara alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynakları ortaya çıkmış ve bunlar içerisinde de bitmez tükenmez bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi önem kazanmıştır. Düşük kaliteli linyitler dışında çok fazla fosil yakıt rezervi bulunmayan Türkiye’nin coğrafi konumuna bağlı olarak güneş enerjisi açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ve yeni kurulumlarla güneş enerjisinin enerji üretimindeki payı giderek artmaktadır. Ancak yapılan üretim sahip olunan potansiyele göre oldukça düşük orandadır. Yapılan bu çalışma ile Türkiye genelindeki kurulu durumda olan güneş enerji santralleri uydu görüntüleri üzerinden coğrafi bilgi sistemleri alt yapısı ile sayısallaştırılarak, bunların beşeri ve fiziki dağılımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, Türkiye genelindeki güneş enerji santrallerinin coğrafi bölge, coğrafi bölüm, il, ilçe, kır-kent, yükselti, eğim ve bakı gibi faktörlere göre dağılımları belirlenmiş ve belli alanlarda belirgin yoğunlaşmalar görülmüştür. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek önemli bir kaynak olan güneş enerjisi potansiyelini henüz yeterince kullanamadığı ve güneş enerji santralleri için elverişli pek çok alanın da henüz değerlendirilemediği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Güneş enerji santrali, fotovoltaik enerji, Türkiye’de güneş enerjisi

Abstract
While energy needs of societies are increasing, reserves of fossil energy sources are getting decreasing and the sensitivity on its environmental effects are increasing. As an alternative energy source renewable energy sources showed up and among them solar power gained importance as an infinite energy source. Turkey, which doesn’t have much fossil fuel reserve except for low quality lignite, has a high potential due to its geographical location. With the recent investments and new solar power plants, its share in the energy production is getting higher. However, the energy generation of Turkey is much lower than its potential. This study aims to find the number of solar power plants in Turkey through satellite views and geographical information system data base and determine their distribution through physical and human factors. This study determined the distributions of the solar power plants according to factors such as; geographical region, geographical sector, city, district, country/city center, altitude, slope and exposure. And it found significant densifications in certain regions. The results revealed that Turkey couldn’t use its solar power potential which is an important source to meet its energy needs, and that many regions which are suitable for solar power plants haven’t been utilized yet.

Keywords
The solar power plant, photovoltaic energy, solar energy in Turkey

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri