Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARTHUR WAKEFIELD’İN BİR FORMÜLÜ: ÇATIŞAN İDEOLOJİLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
(A FORMULA OF ARTHUR WAKEFIELD: UNIFYING THE CONFLICTING IDEOLOGIES )

Author : Yaşar ÖZÜÇETİN   - Zelal BAYRAM  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 408-423
    


Summary
İkinci Dünya Savaşı, yarattığı yıkım, hemen arkasından gelişen ve tehdit edici bir özelliğe sahip olmuş olan “soğuk savaş” ile dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği merkezli iki kutba ayrılmış, cereyan eden gelişmeler bağlamında dünya, bu yeni dönemde oldukça tedirgin bir hal almıştır. Hissedilen tedirginliğin telâfisi için tutulması gereken arayışlara girilmiştir. Bu arayışlara girenler içerisinde Arthur Wakefield bulunmuştur. Wakefield tarafından çatışan ideolojilerin bir araya getirilmesine yönelik bir formül ortaya konulmuştur. Bu formül, “A Climactic Formula for Unifying the Conflicting Ideologes”/ “Çatışan İdeolojileri Birleştirmeye Yönelik Nihaî Bir Formül” başlıklı yazı, dünya kamuoyuna açık mektup tarzında gösterilmiştir. Wakefield, muhtemel büyük bir çatışmayı önlemeye yönelik çözüm arayışına girmiş ve bu çözümü tarafların ve ideolojilerin arasında kurulacak bir uzlaşıda görmüştür. Wakefield, bu bağlamda bir ekümenik konsey oluşturulmasına olan ihtiyacı belirtmiş, Hristiyan hümanizması ve diğer dinlerin de katkısı ile bir “birleşme” atmosferinin yaratılması gerektiğini ileri sürmüştür. Çalışmada Arthur Wakefield’in bahsi geçen bu yazı ve açık mektubu bağlamında onun ortaya koyduğu düşünce, fikir ve öneriler, içinde bulunulan devre göz önünde bulundurularak ele alınmış, telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmiştir.

Keywords
Arthur Wakefield, Çatışma, Uzlaşı, İdeoloji, Soğuk Savaş

Abstract
The Second World War occupied a significant place in the global history with the destruction it caused and the subsequent threat of Cold War. The world was divided into two poles between the USA and the USSR. The resultant developments made the entire world face an uneasy situation. This led to initiatives aiming to reduce the tensions. Arthur Wakefield was among the promoters of such initiatives. He wrote A Climactic Formula for Unifying the Conflicting Ideologies as an open letter to the world public opinion. Wakefield sought for a solution to prevent a large-scale conflict and believed that it was the best solution to reach a consensus between conflicting sides and their ideologies. He pointed to the need for an ecumenical council and asserted that the world needed an atmosphere of unity along with the contribution of Christian humanism and other religions. The present paper aims to analyse Wakefield’s opinions and suggestions in the context of his open letter to the world and the relevant time period. In addition to the mentioned letter, copyrighted works were also used.

Keywords
Arthur Wakefield, Conflict, Ideology, Cold War

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri