Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK YEREL HALK ALGISININ BELİRLENMESİ: METROPOLİS ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ (TORBALI)
(DETERMINATION OF LOCAL PEOPLE'S PERCEPTION FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT: THE CASE OF METROPOLIS ANCIENT CITY (TORBALI) )

Author : Ferhat ARSLAN   - Alper UZUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 210-223
    


Summary
Tarihi çevreler, geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kurmalarının yanında tarihi değerleri bütüncül olarak göz önüne seren dokulardır. Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir koruma alanı olan tarihi çevreler, bu açıdan bakıldığında da incelemeye değer alanlardır. Bununla birlikte son yıllarda tarihi çevreleri de kapsayan korunan alanları bütüncül bir bakış açısıyla inceleyen çalışmalarda bir artış söz konusudur. Bu çalışmaların bir bölümünde de korunan alanlar bulundukları bölgelerdeki yerel halk ile ilişkileri açısından incelenmektedir. Bu çalışma, bölgesinde önemli bir antik kent olma durumundaki Metropolis Antik Kenti’ni korunan alan – yerel halk ilişkisi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel ve nitel araştırmayı bir araya getiren karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda antik kentin bulunduğu Torbalı’da 2016-2018 yılları arasında çeşitli dönemlerde incelemelerde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında Torbalı ve çevresinde toplam 396 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların korunan alanlar, tarihi çevreler ve Metropolis Antik Kenti ile ilgili algılarını belirlemeyi amaçlayan ankette 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış toplam 30 ifadeye yer verilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca antik kentin sınırları içerisinde bulunduğu Yeniköy ve Özbey mahallelerinde görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler sahada yapılan gözlemlerle birlikte irdelenmiştir. Çalışma sonrasında antik kent ile yerel halk arasında pozitif bir ilişki olmasına rağmen yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yerel halkın Metropolis ile bağının zayıflama eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bölge halkının antik kentte turizm kapsamında ekonomik kazanç elde edememesi, sahanın sit alanı olması nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve yerel yönetimlerle yaşanan problemler antik kent çevresinde yaşayan yerel halkın yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Koruma sürecinde bölgedeki yerel halkın desteğinin alınmasının daha başarılı sonuçlar getireceği düşünüldüğünde, bölgeden yaşanan sorunların dikkate alınması ve planlamalarda yerel halkın da katılımının sağlanması yerinde olacaktır.

Keywords
Metropolis Antik Kenti, Torbalı, tarihi çevreler, koruma alanı, yerel halk.

Abstract
Historical environments are tissues that establish a connection between the past and the present and reveal the history as a whole. Historical environments an important conservation area in the world and Turkey, it is also worth examining these areas when viewed from this perspective. However, in recent years, there has been an increase in studies examining protected areas, including historical environments, from a holistic perspective. In some of these studies, protected areas are examined in terms of their relations with local people in their regions. This study aims to examine the Metropolis Ancient City, which is an important ancient city in its region, in terms of the relationship between the protected area and the local people. In this study, a mixed research method was used which combines quantitative and qualitative research. In this context, was examined in various periods between 2016-2018 in Torbalı where the ancient city is located. A total of 396 people were surveyed in Torbalı and its vicinity. The survey included 30 statements prepared according to the 5-point Likert scale. The data obtained from the survey were analyzed with SPSS program. Also, interviews were conducted in Yeniköy and Özbey neighborhoods where the ancient city is located. The data obtained after the interviews using semi-structured questionnaire were examined together with the observations made in the field. After the study, although there is a positive relationship between the ancient city and the local people, it was found that due to some problems, the connection of the local people with Metropolis tends to weaken. The main problems faced by local people are; not being able to earn income from the ancient city, the problems experienced due to the site being a protected area and problems with local governments. Considering that the support of local people in the region will bring more successful results in the protection process, it would be appropriate to take into consideration the problems experienced in the region and to involve local people in the planning.

Keywords
Metropolis Ancient City, Torbalı, historical environment, protection area, local people.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri