Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSAN HAKLARI VE ŞİDDET İKİLEMİNDE FRANSIZ İHTİLALİ; EYLÜL KATLİAMI ÖRNEĞİ
(THE FRENCH REVOLUTION IN THE DILEMMA OF HUMAN RIGHTS AND VIOLENCE; EXAMPLE OF SEPTEMBER MASSACRE )

Author : Yahya BAĞÇECİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 244-258
    


Summary
18. yüzyıl Fransız toplumunu oluşturan siyasi, sosyal ve ekonomik sınıflar arasındaki katı hiyerarşik yapı, 1789 yılında, derin siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları olan bir ihtilal hareketinin meydana gelmesine neden oldu. İhtilal’in ilk yılları, “ancien régime Fransası”nı büyük oranda dönüştüren gelişmelerle geçti. Atılan adımların temelinde milletin arzularını ifade eden “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” kavramları vardı. Nitekim bu kavramlara dayanan İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’yle insanların doğal hakları garanti altına alındı; en azından öyle ümit edildi. Ama birçok inanç ve ilkesel harekette olduğu gibi Fransız İhtilali’nde de doktrin ile eylem arasında çelişkili durumlar baş göstermekte gecikmedi. Kısa bir süre içerisinde uygulamada hiçbir özgürlüğe tahammül edilmemeye başlandı. Kardeşliğin yerini de öfkeli katliamlar aldı. Hükümetler ise, kalabalıklar tarafından yapılan katliamları korkutucu bir düzen aracı olarak kullanmaktan çekinmedi. Bu şekilde katliam mahalleri, resmî cezalandırma mekânları haline dönüştü. Bu katliamlardan birisi 1792 Eylül ayında yaşandı. Bu tarihte Paris, Fransa’nın savaşta olduğu Avusturya-Prusya ordularının işgal tehdidi altındaydı. Paris halkı, bir tarafta işgal tehlikesi, diğer tarafta hapishanelerde bulunan binlerce İhtilal düşmanının kaçacakları ve masum ailelerini öldürecekleri zannıyla büyük bir korkuya kapıldı. Bu ruh haliyle halktan silahlı gruplar, Paris hapishanelerine girerek mahkûmları sistematik bir şekilde katletmeye başladı. Şiddet olayları sona erdiğinde olayların yaşandığı dokuz hapishanedeki mahpusların yarısı hayatını kaybetti.

Keywords
Fransız İhtilali, insan hakları, şiddet, Eylül Katliamı.

Abstract
The strict hierarchical structure among the political, social and economic classes that constituted the 18th century French society, led to the formation of a revolutionary movement with profound political, social and economic consequences in 1789. The first years of the revolution passed with the developments that greatly transformed the “ancien régime France”. There were the concepts of “freedom, equality and brotherhood” which expressed the desires of the nation, at the basis of the steps taken. As a matter of fact, people's natural rights are guaranteed with the Declaration of Human and Citizen Rights based on these concepts; at least it was hoped. But as with many beliefs and principals, contradictory situations between doctrine and action were not delayed to arise in the French Revolution. In a short period of time, no freedom in practice began to be tolerated. Brotherhood was replaced by angry massacres. Governments, on the other hand, did not hesitate to use the massacres carried out by the crowds as a scary layout tool. In this way, the massacre areas became the places of official punishment. One of these massacres took place in September 1792. At that time, Paris was threatened with the invasion of the Austro-Prussian armies in which France was at war. The people of Paris were terrified with the danger of invasion on one side and the thought that thousands of enemies in prison would flee and kill their innocent families. In this spirit, armed groups of the public entered the Paris prisons and began to systematically slaughter the prisoners. When the violence ended, half of the prisoners in the nine prisons were killed.

Keywords
French Revolution, human rights, violence, September Massacre.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri