Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALKINMA AJANSLARI VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: TRA2 BÖLGESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT AGENCIES AND GOVERNANCE: AN ANALYSIS OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN TRA2 REGION )

Author : Ceren AVCİL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 224-243
    


Summary
Küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan sosyo-ekonomik değişim ve dönüşüm gerek bölge içi gerekse bölgelerarası gelişmişlik farklarını gözler önüne sermektedir. Devletlerin uzun süre uyguladıkları klasik kalkınma anlayışı küreselleşme ile birlikte terk edilmeye başlanmış, ülkeyi ilgilendiren tüm konularda merkezin tek kural koyucu ve karar alıcı olduğu klasik yönetim anlayışından yerel öncelik ve karar alıcıların da önem kazandığı yeni yönetim anlayışına geçilmiştir. Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile birlikte yeni planlama anlayışına Kalkınma Ajansları ile geçilmiştir. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek kaynakların yerelde etkin kullanımını sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak anlayışı ile yeni bir yönetişim modeli olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu makale, küreselleşme ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeni kalkınma anlayışını hayata geçiren Kalkınma Ajanslarının tarihsel gelişimini ortaya koymayı, Kalkınma Ajansları-sivil toplum ilişkisini irdelemeyi ve bu çerçevede TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının durumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada TRA2 Bölgesinde faaliyet gösteren STK’ların mevcut durumuna yönelik literatür taraması yapılmış, aktif olan STK’lara yönelik anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda STK’ların başta finansman sorunları olmak üzere işlevsellik, koordinasyon ve işbirliği vb. alanlarda sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords
Yönetişim, Bölgesel Kalkınma, Sivil Toplum, Kalkınma Ajansı,TRA2 Bölgesi

Abstract
Socio-economic change and transformation due to globalization have revealed the disparities in development within and between regions as well. Together with globalization, the classical development approach, which has been adopted by the states for long has been left. A transition from classical management behavior, in which decision-making process regarding all state issues is centralized, to a new one; in which local priorities and decision-makers are of more critical importance has been realized. In Turkey, in the accession period to EU, a new method of planning was adopted by the utilization of regional development agencies. Development Agencies emerge as a new governance model with the understanding of improving the cooperation between the public sector, private sector and non-governmental organizations by ensuring effective use of resources in the local area and reducing the development disparities between regions and regions. In this frame, the major aim of the article is to reveal the historical development of Regional Development Agencies, as the actors of this novel development approach during the accession period to EU and at the context of globalization; to examine relationship between the Development Agencies and civil society, and lastly and more specifically mentioning Serhat Development Agency’s study regarding non-governmental institutions and civil society in TRA2 (Agri, Kars, Igdır, Ardahan) Region. In the study, a literature review was made regarding the current status of NGOs operating in the TRA2 Region and a questionnaire was applied to active NGOs. As a result of the research, NGOs are primarily concerned with problems such as financing problems, functionality, coordination and cooperation, etc.

Keywords
Governance, Regional Development, Civil Society, Development Agency, TRA2 Region

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri