Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ARNAVUTLUK'TA 1847 TOSKALIK İSYANI VE OSMANLI DEVLETİ'NİN MÜDAHALESİ
(1847 TOSKERİA REBELLION AND INTERVENTİON OF THE OTTOMAN EMPİRE ACCORDING TO OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS )

Author : Mustafa DURDU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 312-336
    


Summary
Arnavutluk, Osmanlı yönetiminden önce feodal beyler ve senyörler tarafından idare edilen bir coğrafyadır. Bölge Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra, Rumeli eyaletine bağlanmıştır. Zamanla Arnavutluk bölgesinde çeşitli sancaklar kurulmuş ve doğrudan yönetim başlamıştır. XVIII. asırdan itibaren merkezî otoritenin zayıflamaya başlamasıyla birlikte yerel güç odakları kendi hakimiyet alanlarında resmiyette devlete bağlı olsa da fiiliyatta özerk olan yapılar kurmuşlardır. Sultan II. Mahmud döneminin sonlarına doğru Arnavutluk'ta başına buyruk hareket eden ve devlete karşı gelen paşalar ve derebeyleri ortadan kaldırılarak merkezî otorite tesis edilmiştir. Fakat Tanzimat'ın getirdiği askerî, malî ve mülkî düzenlemeler, Osmalı ülkesinin diğer bölgelerinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da rahatsızlıklar oluşturmuş ve bazı isyanlara sebebiyet vermiştir. 1843 ve 1844 yıllarında da bu tür lokal isyanlar ve diğer eşkiyalık hareketleri bölgenin asayişini sarsmıştır. Yeni vergi modelinin hayata geçirilmesi ve ardından kuraya dayalı zorunlu askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1847 yılında Toskalık olarak bilinen Güney Arnavutluk'ta geniş katılımlı bir ayaklanma başgöstermiştir. Yeni düzenlemelerden rahatsız olan köylüler ve dağlıların başlattığı ve çıkarları zedelenen eski Arnavut derebeyleri ve reislerinin bazen açıktan, çoğu zaman el altından desteklediği bu isyan, devleti yaklaşık bir yıl uğraştırmıştır. İsyanın liderleri arasında eski bir tımarlı sipahi olan Göleka adı öne çıkmıştır. İsyan bastırıldıktan sonra yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu makalede 1847 Toskalık isyanının sebepleri, devletin aldığı tetbirler ve isyanın bastırılmasında uygulanan yöntemler, Osmanlı arşiv belgeleri ışığında incelenerek bir sonuca ulaşılacaktır. Makalede arşiv belgeleri dışında araştırma türü kitap ve makalelerden de yararlanılmıştır.

Keywords
Arnavutluk, Toskalık, Göleka, Tanzimat, isyan.

Abstract
Albania is a geography ruled by feudal lords and senators before the Ottoman rule. After the region was conquered by the Ottomans, it was connected to Rumeli province. Over time, various sanjaks were established in the Albanian region and direct administration started. As the central authority began to weaken from the eighteenth century onwards, local powers of power have established structures that are autonomous in practice, even though they are officially linked to the state in their territory. Towards the end of the second Mahmud era, the central authority was established by eliminating the pashas and lords that acted in Albania and opposed the state. However, the military, financial and property arrangements brought by Tanzimat caused discomfort in Albania and caused some rebellions, as in other parts of the Osmian country. In 1843 and 1844, such local revolts and other bandit movements shook the public order of the region. With the inurement of the new tax model and the enforcement of the compulsory military service based on the casting lots (kura), a revolt with a wide participation took place in South Albania, known as Toskeria in 1847. This rebellion, which was initiated by the villagers and the highlanders who were disturbed by the new regulations and the former Albanian overlords and chiefs, whose interests were damaged, sometimes openly and often underhand, carried the state for about a year. Among the leaders of the rebellion, the name of Gjoleka, an ancient timar holder , came to the fore. After the revolt was suppressed, new regulations came into force. In this article, the results of the 1847 Toskeria rebellion, the measures taken by the state and the methods used in suppression of the rebellion will be examined in the light of Ottoman archival documents. In the article, besides archival documents, research type books and articles were also used.

Keywords
Albania, Toskeria, Gjoleka, Tanzimat, Rebellion.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri