Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SİYASAL GÜVEN VE GÜVENSİZLİK DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE MEDYANIN ETKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE POLITICAL TRUST AND DITRUST DEMOGRAPHIC QUALITIES AND THE INFLUENCE OF MEDIA IN TURKEY )

Author : Meral ÇAKIR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 269-294
    


Summary
Güven, sosyal sermayenin temel unsurlarından biridir ve araştırmalar bir toplumda güven düzeyinin yüksekliği (ya da düşüklüğü) ile o toplumun siyasal, ekonomik ve toplumsal refahı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Güven düzeyinin yüksekliğinin bir toplumda demokratik sistemin sağlıklı işleyişi ile ilişkili olduğu; güven düzeyinin düşüklüğünün ise otoriter ve demokrasiden uzak bir sistemin oluşması için uygun zeminin olduğuna dair bir gösterge olduğu kaydedilmektedir. Araştırmalar, güvenle ekonomik gelişmişlik arasında da doğrusal bir ilişki olduğunu, gelir dağılımının daha adil, kurumların işlerliğinin daha iyi ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda güvenin de yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla güven düzeyinin yüksekliği veya düşüklüğü bir toplumdaki sosyal sermayenin gücüne dair de bir gösterge oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1990’lı yıllardan itibaren siyasal güven düzeyinde düşüş eğilimi vardır. Türkiye’de siyasal ve sosyal aktörlere güven düzeyine dair araştırmanın bulgularına yer verilen bu çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve medyanın siyasal güvenle ilişkisi de değerlendirilmektedir. Araştırmaya göre Türkiye’de siyasal ve sosyal aktörlere güven düşük, güvensizlik oranı ise oldukça yüksektir. En güvenilen aktör bilim adamlarıdır. 23 siyasal ve sosyal aktörden yalnızca beşine güven oranı güvensizlik oranından yüksektir. Araştırmada siyasal güvenle medya tercihleri arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Siyasal güven, medya, siyasal iletişim, güvensizlik

Abstract
Trust is one of the basic elements of social capital and researchs have found that there is a strong connection between the abundance (or the lack) of trust levels and that society’s political, economical and social wealth. It is recorded that the highness trust levels is linked with the healthy functioning democratical system in a society, and the lowness of trust levels form a prosperous ground for an authoratative and an undemocratical system to flourish. Researschs show that between the economical development and trust there is a straight line also, and the trust levels are also high in societies where primary income distrubution is more just, and the oparability of instutions are better and the level of education is high. As in the whole world, in Turkey too there is an inclination towards political distrust since 1990’s. In this work which includes the discoveries of the research on the trusts levels for the political and social figures in Turkey; age, gender, level of education, level of income and the relationsship between media and political trust is also evaluated. According to this research, the trust levels on political and social figures is low, and the distrust levels are obviously high. The most trusted fıgure is scientists. Out of 23 political and social fıgures, only 5 has an higher trust level than that of distrust. Through this research it is stated that there is a strong connection between political trust and the choices of media.

Keywords
political trust, media, political communication, distrust

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri