Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MCDONALDLAŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA MEDYANIN KÜRESEL KÜLTÜR ÜRETİMİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF MEDIA ON MAKING OF GLOBAL CULTURE IN THE CONTEXT OF MCDONALDIZATION THEORY )

Author : Orhun Kaan KAHRAMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (69)
Page : 354-362
    


Summary
Küreselleşme, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle gelişen teknolojinin etkisiyle hızlanmış ve hızlı bir şekilde tüm dünya küresel bir köye dönüşmüştür. Özellikle Neoliberal değerler, Batı Bloğu’nun galibiyeti ve teknolojinin etkisiyle tüm dünyaya yayılmış, küresel kültürün oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada küresel kültürün oluşmasında teknolojinin ve bilhassa medyanın rolü, George Ritzer’in Mcdonaldlaşma etkisi çerçevesinde ele alınarak, Simülasyon kuramıyla medyanın nasıl bir küresel kültür oluşturduğu açıklanacaktır. Günümüz post modern küresel köyünde gelişen teknolojiyle kültürel metalar her geçen ay değişmekte olup, insanlara sürekli bir hipergerçeklik pompalanmaktadır. Bu çalışmada postmodern simülasyon teorisiyle, Mcdonaldlaşma birleştirilerek medya ile global kültürün oluşumu açıklanacaktır.

Keywords
Medya, Küreselleşme , Simülasyon Teorisi, Mcdonaldlaşma, Postmodern Teori

Abstract
Globalization has accelerated with the effect of developing technology from end of the Cold War and the whole world has quickly turned into a global village. Especially Neoliberal values spread all over the world with the influence of the Western Block and technology and caused the formation of a global culture. In this study, the role of technology and especially media in the formation of global culture will be handled within the framework of George Ritzer's McDonaldization effect, and what kind of global culture has been explained by Simulation theory. With the developing technology in today's post modern global village, cultural metas change every month and people are constantly pumped by hyperreality. In this study, the formation of the global culture with the media will be explained by combining McDonaldization with postmodern simulation theory.

Keywords
Media, Globalization, Simulation Theory, McDonaldization, Postmodern Theory

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri