Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM, KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM VE KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI EĞİTİME İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME
(A CONCEPTUAL REVIEW OF MULTICULTURAL EDUCATION, INTERCULTURAL EDUCATION AND CULTURALLY RESPONSIVE EDUCATION )

Author : Funda Nayir   - Gürkan Sarıdaş  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 769-779
    


Summary

Göçlerin son zamanlarda ortaya çıkmasıyla birlikte farklı kültürler bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık gibi farklı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramlar incelendiğinde aralarında birtakım benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı çokkültürlülük, kültürlerarasılık ve kültürel değerlere duyarlılık kavramlarını incelemek ve bu kavramları eğitim açısından ele alarak aralarındaki benzerlik farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırmada kavramsal tarama modeli kullanılmıştır. Kavramlara Türkiye açsından bakıldığında azınlıkların belirli bir bölgede toplanmak yerine yerel kültür ile iç içe yaşamayı tercih ettiği gözlenmektedir. Bu nedenle kültürlerarası bir etkileşim söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında Türkiye için çokkültürlülük kavramının değil kültürlerarasılık kavramının daha uygun olduğu söylenebilir. Oldukça farklı kültürlere sahip Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin üst düzey becerilerle donatılmış, evrensel değerlere sahip, farklılıkları anlayışla karşılayan ve saygı gösteren bir yapıda olması için kültürel değerlere duyarlı eğitim politikaları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Sonuç olarak çokkültürlü yapılar bir arada düşünüldüğünde eşitsizlik, ayrımcılık, ötekileştirme ile mücadele, sosyal entegrasyon ve öğrencilerde bütünleşme bilinci oluşturma noktasında kültürel değerlere duyarlı eğitime ihtiyaç olduğu söylenebilir.Keywords
Çokkültürlülük, Kültürlerarasılık, Kültürel Değerlere Duyarlılık, Eğitim, Farklılık

Abstract

With the emergence of migrations recently, different cultures has started to live together. This has led to the emergence of different concepts such as multiculturalism, interculturality and culturally responsiveness. When these concepts are examined, it is seen that there are some similarities and differences between them. The aim of this study is to examine the concepts of multiculturalism, interculturality and culturally responsiveness and to reveal the differences among them by considering these concepts in terms of education. Conceptual survey model was used in the research. When the concepts are considered from Turkey's point of view, minorities in Turkey prefer living together with the local culture to gathering in a particular area. Therefore, there is an intercultural interaction. In this regard, it can be said that for Turkey not the concept of multiculturalism but the concept of interculturalism is more appropriate. To make the students having quite different cultures in Turkey be equipped with high level skills, have universal values, be understanding and respectful to differences, culturally responsive education policies must be developed and applied. As a result, when multicultural structures are considered together, it is possible to say that there is a need for culturally responsive education in terms of struggling against inequality, discrimination, othering; social integration and creating awareness of integration among students.Keywords
Multiculturalism, Interculturalism, Culturally responsivity, Education, Diversity

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri