Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZAMAN VE ANLATI: İKTİDAR İLİŞKİLERİ, ETKİLEŞİM
(TIME AND NARRATIVE: POWERS RELATIONS, INTERACTION )

Author : Birsel SAĞIROĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 114-124
    


Summary
Bu makalede, anlatıda zamanın konumlanma biçimi dönemsel farklılıklar esas alınarak gözler önüne serilmiştir. Zaman konulu çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların bir kısmında kavramın izleksel ya da sosyolojik bağlamda, diğer kısmında ise anlatıbilimde konumlanma biçimi bağlamında ele alındığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla iktidar ilişkilerinin zaman algısına etkisine, bunun anlatıya yansıma şekline bütüncül bakan çalışmaların olmaması makaleyi ayrıcalıklı kılmıştır. Çalışmada, zaman kavramının sosyo-kültürel arka planla ilişkisi ele alınmış, ardından anlatıda ne şekilde konumlandığı eklektik bir yaklaşımla ve ana hatlarıyla açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Zaman, İktidar İlişkileri, Sözlü Kültür, Modern Kültür, Anlatı.

Abstract
In this article, the positioning of time in the narrative is revealed based on periodic differences. Studies on time were examined and it was found that some of these studies dealt with the concept in the context of positioning in the contextual or sociological context, and in the other, in the context of positioning in narratology. Therefore, the absence of studies that look at the effect of power relations on time perception and how this is reflected in the narrative made the article privileged. In the study, the relation of the concept of time with the socio-cultural background is discussed, and then how it is positioned in the narrative is tried to be revealed with an eclectic approach and outlines.

Keywords
Time, Power Relation, Verbal Culture, Modern Culture, Narration.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri