Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÜKSEKÖĞRETIMIN DEĞIŞIM SÜRECINDE LISANSÜSTÜ EĞITIMIN SORUNLARI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE PROBLEMS OF GRADUATE EDUCATION IN THE PROCESS OF CHANGE IN HIGHER EDUCATION )

Author : Ömür Hakan KUZU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 753-768
    


Summary
Yükseköğretim kurumlarının misyonlarının en temel öğesi olan araştırma misyonu, eğitim-öğretim ve topluma hizmet misyonları için de bir mihenk taşı olarak görülmektedir. Araştırma misyonuna verilen bu önem, üniversitelerin yeniden yapılanma konulu tartışmalarının da ana temasını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile lisansüstü eğitim alan öğrencilerin amaçları, beklentileri ve yaşadıkları sorunlar ile değişen yükseköğretim değerleri üzerine farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseninde yürütülen bu çalışma kapsamındaki 14 farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 21 lisansüstü öğrenciyle yapılan derinlemesine görüşme sonuçlarına göre; katılımcıların lisansüstü eğitim yapma amaçları, kariyer ve ekonomik katkı sağlama, bilime ve araştırmaya ilgi duyma ve kişisel gelişim ve deneyim kazanma ana temalarında belirlenmiştir. Katılımcıların lisansüstü eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunlar da sistemsel, insan kaynaklı ve dışsal sorunlar şeklinde üç ana temada toplanmıştır. Çalışmada ikinci ana bulgu olarak; katılımcıların değişen yükseköğretim süreci ile ilgili farkındalık düzeylerinin yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Yükseköğretimin yeni kavramları ve eğilimleri ile ilgili olarak katılımcıların en çok rekabetçi-yenilikçi üniversite ve akademik özgürlük kavramları ile ilgili yorumda bulundukları görülmüştür. Çalışmada lisansüstü eğitimin sorunları ile ilgili bulgular ilgili daha önceki diğer çalışmalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; yükseköğretimin değişen değerleri ile ilgili bulgular ise literatürde daha önce böyle bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle literatürdeki ve gündemdeki teorik tartışmalar çerçevesinde ele alınmıştır.

Keywords
Yükseköğretimde Değişim, Lisansüstü Eğitim, Lisansüstü Eğitimin Sorunları

Abstract
Research mission, the most fundamental element of the mission of higher education institutions, is considered as a touchstone for education and community service missions. The significance attributed to the research mission also constitutes the main theme of the discussions of universities on restructuring. In this study, it is aimed to determine the level of awareness of students, who have received graduate education, on the aims, expectations and problems they face and higher education values. According to the results of in-depth interviews with 21 graduate students in 14 different state and foundation universities in this study conducted in phenomenological research design of qualitative research methods, the main objectives of the participants in the graduate education are determined in the main themes of career and economic contribution, interest in science and research and gaining personal development and experience. The problems that the participants experienced during their graduate education were outlined in three main themes: system-induced, human-induced and external problems. The second main finding in the study was determined that the level of awareness of the participants about the changing higher education process was not high. Regarding the new concepts and trends of higher education, it was observed that the participants commented mostly on the concepts of competitive-innovative university and academic freedom. Findings about the problems of graduate education in the study were evaluated comparatively with previous studies the findings about the changing values of higher education are discussed within the framework of the theoretical debates in the literature and agenda due to the lack of such a study in the literature.

Keywords
Change in Higher Education, Graduate Education, Problems of Graduate Education

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri