Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TEACHING MATHEMATICS WITH GAMES ON 5th YEAR STUDENTS’ ATTITUDE AGAINST MATHEMATICS COURSE )

Author : Davut HOTAMAN   - Havva Nihan OKUMUŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 736-744
    


Summary
Kültürlerin başlangıcından beri var olan oyunlar, çocukların yaşamında öyle ya da böyle önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Pek çok psikolog ve sosyolog, oyun kavramının çocukların gelişimine etkisi konusunda çalışmalar yapmış, elde edilen sonuçlar ise eğitim camiasıyla paylaşılmıştır. Birey açısından bu denli önemli olan oyunların, öğretim sürecinde bir yöntem olarak kullanımı gündeme gelmiş ve birçok derste de yöntem olarak kullanılmıştır. “Oyun, çocuğun dünyasıdır” sözünden hareketle, bu çalışmanın amacı, Türk öğrencilerin güçlük çektiği Matematik derslerinde oyunu bir yöntem olarak kullanarak, öğrencilerin Matematik dersine karşı tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, karma bir yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler, yarı deneysel olan “tek gruplu ön test-son test” modeli kullanılarak, nitel veriler ise “yarı yapılandırılmış soru formu” kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilerin klasik ve oyunla Matematik öğretimine ilişkin tutum puanları “Matematik Tutum Ölçeği” kullanılarak belirlenmiştir. Bu araştırma, İstanbul ili, Üsküdar İlçesinde bulunan ve araştırma için izin veren özel bir kolejin 5. Sınıf öğrencilerinden yirmi yedisi (27) üzerinde yapılmıştır. Yedi (7) hafta süreyle, her hafta bir oyun etkinliği ile Matematik konuları işlenmiş, yedi (7) haftanın sonunda Matematik tutum ölçeği tekrar uygulanmıştır. Öğrencilerin Matematik tutum puanları arası anlamlı farklılık olup olmadığı, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon-İşaretli-Sıralama testi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Matematik öğretiminde kullanılan oyunların, öğrencilerin Matematik dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği, yarı yapılandırılmış görüşme soru formu ile elde edilen oyunla Matematik öğretimi konusundaki öğrenci görüşlerinin de, oyunla yapılan Matematik öğretimi lehine olumlu olduğu görülmüştür. Bu durum, klasik yöntemlerle işlenen Matematik konularının oyunla öğretimi konusunda bir yöntem değişikliğine gidilmesinin, Türk çocuklarının Matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlayacağı söylenebilir.

Keywords
Eğitim, Tutum, Matematik Öğretimi, Oyunla Matematik Öğretimi

Abstract
Games that have existed since the beginning of cultures are known to have an important place in children's life. Many psychologists and sociologists have conducted studies on the effect of the concept of play on the development of children, and the results have been shared with the education community. The use of games –that are very important to the individual- as a method in the teaching process has been brought up and games have been used as a method in many lessons. The aim of this study is to examine the effects of games on students' attitudes towards Mathematics course, using the game as a method in the Mathematics lessons Turkish students generally have difficulty. For this purpose, a mixed method was used. Quantitative data were obtained using the semi-experimental “single group pre-test and post-test” model, while qualitative data were obtained using the “semi-structured questionnaire”. The attitude scores of the students regarding the teaching of classical mathematics and mathematics with games were determined by using the “Mathematics Attitude Scale”. This research was carried out on twenty-seven (27) 5th grade students of a private college, which allowed for research and is located in Üsküdar District of Istanbul province. For seven (7) weeks, Math topics were taught with a game activity every week, and the Math Attitude Scale was applied again at the end of seven (7) weeks. Whether there is a significant difference between students' Math attitude scores was determined by using Wilcoxon-Signed-Ranking test, which is one of the non-parametric tests. When the results obtained were evaluated, it was observed that the games used in teaching mathematics positively affected the attitudes of students towards mathematics, the opinions of the students obtained through the semi-structured interview questionnaire on teaching mathematics with games were positive in favor of mathematics teaching with games. It can be said that a change of method in the teaching of mathematics subjects, which are currently taught with classical methods, will enable Turkish children to develop positive attitudes towards Mathematics.

Keywords
Education, Attitude, Teaching math, Mathematics teaching with games

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri