Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAYVAN ZARARLARININ TAZMİNİ
(IN THE COMPARATIVE LAW THE COMPENSATION OF THE ANIMAL DAMAGES )

Author : Mehmet ERGÜN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1123-1134
    


Summary
Öz: Eski Roma, Kadîm İran, Antik Yunan, İsrail-Yahudi ve Ortaçağ Avrupa hukuk sistemlerinde; verdikleri zararlar sebebiyle hayvanlar aleyhine davalar açılır ve yargılanırlardı. Hatta mahkemelerde hayvanları savunmaları için avukatlar dahi görevlendirilirdi. Suçu ve haksızlığı ispat edilen hayvanlar, ağır müeyyidelerle cezalandırılırdı. Bazı durumlarda da hayvan malikleri bedenen cezalandırılırdı (cismanî ceza). Nihayet, İslâm hukuku ve modern hukuk, zarar veren hayvanı cezalandıran anti-hümanist ve insancıl olmayan uygulamayı ortadan kaldırmıştır. Ancak bazı hallerde hayvanların hukuka aykırı bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak verdikleri zararlar sebebiyle hayvan malikleri sorumlu tutulmuştur. Fakat bu sorumluluk bütünüyle hayvan malikinin malvarlığı ile sınırlı olan malî ve iktisadî bir sorumluluktur. Bir başka deyişle, hayvanın ika ettiği zarar sebebiyle bizzat hayvanın kendisi cezalandırılmadığı gibi, hayvan malikinin sorumluluğu da oluşan zararın tazmini ile sınırlandırılmıştır. Makale konusu önemlidir. Çünkü sosyal hayatta sahipli hayvanların ika ettiği birçok zarara şahit olmaktayız. Bu bağlamda, “Karşılaştırmalı Hukukta Hayvan Zararlarının Tazmini” başlığı altında hayvan kavramının kapsamı, sorumluluğun şartları, zararın tazmini, zararın hesaplanması, tazminatın biçimi, mala verilen zarar, menfaatlere verilen zarar, manevî zarar, ispat yükümlülüğü ve rücû hakkı konuları üzerinde durulacaktır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Hukuk, Hayvan, Hayvan Maliki, Hayvan İdare Eden, Hayvan Bulunduran, Sorumluluk, Zarar, Tazminat.

Abstract
Abstract: In ancient Roman, ancient Iranian, ancient/antique Greek, Israel-Jewish and medieval European legal systems; cases were brought against the animals because of the damages (harms=losses) they caused and they were tried. Even lawyers were assigned to defend animals in the courts. The animals, whose crime and injustice were proved, were punished with heavy sanctions. In some cases, even animal owners were punished physically (corporal punishment). Finally, Islamic law and modern law abolished the anti-humanist and inhuman practice that punished the damaging animal. However, in some cases, animal owners are held liable for the direct or indirect harms caused by the animals unlawfully. But, this responsibility is a fiscal/financial and economic/economical responsibility which is totally limited to the assets of the animal owner. In other words, as the animal itself is not punished for the damage caused by the animal, the responsibility of the animal owner is limited to the compensation of the damage caused. Article topic is important. Because we are witnessing many damages caused by owned animals in social life. In this context, the scope of the concept of animal under the title of “In the Comparatıve Law the Compensatıon of the Anımal Damages”, the terms of the responsibility, compensation for damage, calculation of loss, the form of compensation, damage to property, damage to the interests, moral damage, the burden of proof and the right of recourse will be emphasized.

Keywords
Keywords: Comparative Law, Animal, Animal Owner, Animal Management, Responsibility, Damage/Loss, Com

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri