Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


78 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ'NE GÖRE RUM EYALETİ'NDE YAŞANAN EŞKIYALIK HAREKETLERİ
(BANDITRY MOVEMENTS IN THE PROVINCE OF RUM ACCORDING TO THE MUHİMME BOOK NUMBERED 78 )

Author : Gizem Zeynep ÇAĞLAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 207-214
    


Summary

Eşkıyalık olayları tarih boyunca birçok devlette görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin belirli bir döneminde de vuku bulmuştur. Araştırmamızın esas kaynağı olan 78 Numaralı Mühimme Defteri Osmanlı merkez eyaletlerinde yaygın bir şekâvetin yaşandığı 1609-1610 yıllarında kayda geçen hükümleri ihtiva etmektir. Çalışmamızda defterde yer alan Rum Eyaleti’ne ait eşkıyalıkla ilgili hükümler incelenmiş ve eyaletteki şekâvetin mahiyeti ortaya konmuştur. Ela alınan hükümler kapsamında eşkıyalık hareketleri Celâli taifesinin eşkıyalıkları, ehl-i örf ve ehl-i şer zümrelerinin şekâveti gibi farklı başlıklar altında değerlendirilmiştir. Celâli grupları yağmalama, darp etme, katletme suretiyle halka zulümde bulunmuşlardır. Kale muhafızlığından beylerbeyliğine uzanan görevlerde bulunan ehl-i örf mensupları ve devletin eğitim ve yargı teşkilatını oluşturan ehl-i şer kesimi de mevcut otorite boşluğundan yararlanmışlardır. Ehl-i örf zümresi doğrudan veya eşkıyalarla ittifak halinde halka karşı usulsüz vergi ve akçe toplama, yağma, darp, katl gibi eziyetlerde bulunmuşlardır. Ehl-i şer kesimi ise vergi toplama ve yargılama görevlerini suistimal ederek halkı mağdur etmiştir.Keywords
Rum Eyaleti, Mühimme Defteri, Eşkıya, Zulüm, Ceza

Abstract

Banditry Events took place in a certain period of the Ottoman State, as many states have seen throughout history. The main source of our research, No. 78 Muhimme Book, covers the provisions that were recorded in 1609-1610 in which there was a common bandit movement in the Ottoman central provinces. In our study, the provisions of banditry belonging to the Rum State in the book were examined and the quality of the bandit movement in the province was revealed. Within the scope of the examined provisions, banditry movements were evaluated under different headings such as banditry of Celâli Team, rogue movements of ehl-i orf and ehl-i ser emeralds. Celâli groups persecuted the people by marauding, battering and massacring. Members of the Ehl-i orf who served in the posts ranging from fortress guards to state administrators and the Ehl-i ser section, which constitutes the education and judiciary of the state, also benefited from the existing authority vacuum. The Ehl-i orf group made torture such as collecting irregular taxes and money, marauding and battering in conjunction with bandits. On the other hand the, Ehl-i ser section, has neglected the public by ignoring the duties of tax collection and judgment.Keywords
Rum Province, Muhimme Book, Bandit, Persecution, Punishment

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri