Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“TEZER ÖZLÜ’DEN LEYLÂ ERBİL’E MEKTUPLAR”DA TÜRK TOPLUMU VE AYDINLARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER
(EVALUATIONS ON THE TURKISH SOCIETY AND INTELLECTUALS IN "THE LETTERS FROM TEZER ÖZLÜ TO LEYLÂ ERBİL" )

Author : Pelin DİMDİK EMEKSİZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 35-42
    


Summary
Bu çalışmada “Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar” adlı eser incelenmiştir. Mektuplarda olumsuz eleştirinin hedefi olan isimler gizlenmiştir. Mektupların dili iki kişinin samimi diyalogları şeklindedir. Özlü’nün anlaşılır ve süsten uzak bir üslubu vardır. Mektuplar, insanlara geçmişten haber veren formlardır. Bazen bir belge niteliği taşıdıkları gibi kişilerin hayatlarına yönelik ayrıntılara yer vermeleri açısından edebiyat dünyasındaki yazarların ve eserlerinin daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlayabilecek bir niteliktedirler. Bu bakımdan mektup araştırmaları önem taşımaktadır. Tezer Özlü’nün ve Leylâ Erbil’in Türk toplumu ve Türk aydınları hakkındaki değerlendirmelerinden hareketle 1970 ile 1980’li yıllarda Türk düşünürlerinin ve toplumunun yaşadığı problemleri tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Eserde amacımız doğrultusunda saptadığımız kısımlar alıntılanmış olup bilgiler organize edildikten sonra yorumlama yoluna gidilmiştir. Sıkıntılı bazı hayat tecrübelerinden sonra halk arasında manik-depresif hastalık olarak bilinen bir illete, ilerleyen süreçte de kanser hastalığına yakalanan Tezer Özlü, her özgürlükçü Türk aydınının derinden hissettiği; sosyal ve siyasi baskı, şiddet, korku ve cehalet kültürünün yoğunluğunda bunalımlar yaşamıştır. Bu sosyal ve siyasi engellemelerin etkisi altında kaleme aldığı eserlerinde bireyin ve toplumun önemli meselelerine değinmeyi ihmal etmeyerek özgün eserler vermeyi başarmıştır. Bu eser, Türk toplumunun genel görünümünü yansıtması ve ilerlemecilikten yana olan Türk düşünürlerine yol gösterici bir konumda bulunması bakımından kıymetli sayılmalıdır.

Keywords
Tezer Özlü, Leylâ Erbil, Türk Toplumu, Türk Aydını, Toplumsal Sorunlar, Mektup

Abstract
In this study, the work titled "The Letters from Leylâ Erbil to Tezer Özlü" was examined. In the letters, names that are the target of negative criticism are hidden. The language of the letters is in the form of sincere dialogues of two people. Özlü has a clear and simple style. Letters are forms that inform people about the past. Sometimes they have the characteristics of a document and they can also contribute to a better understanding of the writers and their works in the world of literature in terms of giving details about the lives of people. In this regard, letter research is important. Based on the evaluations of Tezer Özlü and Leylâ Erbil about Turkish society and Turkish intellectuals, it is the aim of this study to identify the problems experienced by Turkish thinkers and society in the 1970s and 1980s. In the study, the parts we identified in accordance with our purpose were quoted and after the information was organized, interpretation method was used. After some troubled life experiences, Tezer Özlü, who caught a disease among the people known as manic-depressive illness and cancer in the future, felt what every libertarian Turkish intellectual felt deeply; crises experienced in the intensity of social and political oppression, violence, fear and ignorance culture. In her works, which she wrote under the influence of these social and political obstacles, she managed to produce original works by not neglecting to touch on the important issues of the individual and the society. This work should be considered valuable for that it reflects the general outlook of Turkish society and is in a guiding position for Turkish thinkers who favor progressivism.

Keywords
Tezer Özlü, Leylâ Erbil, Turkish Society, Turkish Intellectual, Social Problems, Letter

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri