Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTİGATION INTO THE THOUGHTS TOWARDS REFLECTİVE TEACHİNG PRACTİCES OF PRE-SERVİCE PHYSİCS TEACHERS )

Author : Demet BATMAN   - Ahmet Zeki SAKA - Sabri KAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 644-656
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünmenin Fakülte-Okul İşbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulamalarında kullanılması ve fizik öğretmen adaylarının bu uygulama sürecine yönelik düşüncelerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması desenine göre yürütülen araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma grubunu; 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde uygulama okullarında yürütülen Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan 13 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama aşamasında, örneklemdeki her öğretmen adayının uygulama okullarında yürüttükleri ilk ve son dersler araştırmacı tarafından kamera ile kaydedilmiştir. Bu kayıtların birer kopyası, yansıtma yapmaları amacıyla uygulama sonunda adaylara verilerek kendilerini izlemeleri ve öz değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Bu sürecin değerlendirilmesi amacıyla dönem sonunda adaylarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlar esnasında öğretmen adaylarına, araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki uzman görüşü dikkate alınarak düzenlenen altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, yorumsal analize dayalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda; yansıtıcı öğretmenlik uygulamalarının, fizik öğretmen adaylarının mesleğe bakışlarını olumlu etkilediği, mesleki farkındalıklarının oluşmasında ve mesleki gelişim göstermelerinde etkili olduğu, bu bağlamda da mesleki öz güvenlerinin gelişmesini sağladığı söylenebilir. Bu durum dikkate alındığında, yansıtıcı öğretmenlik uygulamaları sürecinin adayların, öğretmenlik mesleğine yönelik hislerinin ve düşüncelerinin olumlu yönde değişmesinde, mevcut durumda olumlu olan duygu ve düşüncelerinin de güçlendirilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yansıtıcı Düşünme, Öğretmenlik Uygulaması, Fizik Öğretmen Adayları

Abstract
The aim of this study is to use reflective thinking in teaching practices carried out within the scope of faculty-school collaboration and to investigate the thoughts towards these implementation process of pre-service physics teachers. The data of the study, which was conducted with qualitative research method and case study design, were collected by semi-structured interview technique. The sample of the study consists of 13 pre-service physics teachers participated in Teaching Practice course conducted in practice schools, in the spring term of the 2014-2015 academic year. In order to evaluate the implementation process, semi-structured interviews were conducted with the pre-service teachers at the end of the term. During the interviews, pre-service teachers were asked six questions which were developed by the researcher and arranged according to two expert opinions. The obtained data were analyzed based on interpretive analysis. According to the findings of the research; it can be said that the reflective teaching practices influenced the prospects of pre-service physics teachers towards the profession positively, was effective in the formation of professional awareness and professional development, and that in this context, it provided the development of professional self-confidence. In this case, it was concluded that the process of reflective teaching practices were effective in changing the feelings and thoughts of the pre-service teachers about teaching as a profession to positive, and their positive feelings and thoughts had become more and more positive as time went by.

Keywords
Reflective Thinking, Teaching Practice, Pre-service Physics Teachers

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri