Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OYUN TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF GAME- BASED TEACHING ON STUDENTS 'ATTITUDES TOWARDS THE SCIENCE COURSE AND VIEWS )

Author : Gülbin ÖZKAN   - Esra AKÇA - Ünsal UMDU TOPSAKAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 794-800
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, fen eğitiminde oyun tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına olan etkisini incelemektir. Araştırmada ön-test son-test deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 36 yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Deney grubunda 18, kontrol grubunda 18 öğrenci yer almaktadır. Çalışma 2018-2019 öğretim yarıyılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda öğretim oyunlarla, kontrol grubunda ise geleneksel olarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel veri toplama aracı “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’ nitel veri toplama aracı ise “Açık Uçlu Soru Formu” dur. Araştırma sonucunda öğrencilerin oyun öncesi ve sonrası tutum testi sonuçlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Mann-Whitney U Testi sonuçları öğrencilerin tutum testi puanlarında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Öğrenci açık uçlu soru formu verileri analizinde, öğrencilerin genel olarak oyun oynayarak öğrenmeyi eğlenceli bulduğu, dersi daha kolay öğrendiğini belirttiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitsel oyunlar öğrenci seviyesi, konu-oyun uyumu, kazanımlar, sınıfın özellikleri dikkate alınarak tasarlandığında ders esnasında materyal olarak veya ders kitabında örnek uygulama olarak kullanılabilir.

Keywords
Fen eğitimi, oyun tekniği; ortaokul öğrencileri, tutum ölçeği.

Abstract
The aim of this study is to examine the effects of using game-based teaching in science education on students' attitudes towards science course. In the study, pre-test and post-test quasi-experimental designs with control group were used. The study was carried out with 36 seventh grade students. There were 18 students in the experimental group and 18 students in the control group. The study was conducted in the fall semester of 2018-2019. In the experimental group, teaching was carried out by games and in the control group traditionally. The quantitative data collection tool of the study is “Attitude Scale towards Science Course” and qualitative tool is “Open-Ended Questionnaire”. At the end of the study, Mann-Whitney U Test results showed that there was a significant difference in attitude test scores of the students. In the analysis of open-ended questionnaire data, it was concluded that the students generally found that learning was fun and that they learned the lesson more easily. Educational games can be used as a material during the lesson or as an implementation in the textbook when it is designed by considering student level, subject-game harmony, achievements, class characteristics.

Keywords
Science education, game-based teaching; middle school students, attitude scale.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri