Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE ATTITUDES OF THE STUDENTS WHO RECEIVED PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION TOWARDS INDIVIDUAL INSTRUMENT COURSE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Author : Yavuz ŞEN   - Seda AVCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 801-821
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı bölümünde okumakta olan öğrencilerin “Bireysel Çalgı Dersleri”ne ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu bağlamda, öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik tutumları çeşitli demografik özelliklere göre incelenmiştir. Araştırma, öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışma, nitel destekli olup, nicel verilere bağlı betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama (survey) modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 164 öğrencinin, bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla, tutum ölçeği ile öğrencilerin demografik özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bireysel çalgı derslerine karşı tutumlarının genelde olumlu yönde olduğu ve genel tutum ortalamalarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda demografik değişkenler göz önüne alındığında; uygun ortam, yaş ve baba eğitim değişkeninde anlamlı bir farklılık olmadığı fakat cinsiyet, fakülte, anne eğitim durumu ve çalgı değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Mesleki müzik eğitimi, bireysel çalgı, tutum

Abstract
The aim of this study is to determine the attitudes of the students studying at the Faculty of Fine Arts, Kazım Karabekir Education Faculty in Atatürk University, and Turkish Music State Conservatory, towards Individual Instrument Courses. In this context, various demographic characteristics of students’ attitudes towards individual instrument course were examined. This research is important in terms of determining students’ attitudes towards individual instrument course. The research is qualitative and is designed in the relational survey model, which is one of the descriptive research methods based on quantitative data. In order to determine the attitudes of 164 students who compose the study group towards the individual instrument course, a personal information form that determines the demographic characteristics of the students by an attitude scale was used. As a result of the research, it was determined that students’ attitudes towards individual instrument courses were generally positive and their average attitude level was medium. In addition, considering the demographic variables; it was concluded that there was no significant difference in the appropriate environment, age and education of father variable, but there was a significant difference in the variables of gender, faculty, education of mother and instrument.

Keywords
Professional music education, individual instrument, attitude

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri