Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME DÜZEYLERİNİN ANNELERİNİN EMPATİK BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTHER'S EMPATIC SKILLS OF SELF-LEVELING LEVELS OF PRESCHOOL PERIOD CHILDREN )

Author : Merve ŞEPİTÇİ SARIBAŞ   - Rana Nur ATMACA - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 633-643
    


Summary
Çalışma, annelerin empatik beceri düzeyleri ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklarının öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Şanlıurfa ili, Suruç ilçesindeki resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam eden 103 çocuk ve annesi ile sürdürülmüştür. Araştırmada verilerin elde edilmesinde; anneler ve çocuklar hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmek için, Çocuklar İçin Genel Bilgi Formu; çocukların öz düzenleme becerilerini belirlemek için Öz Düzenleme Beceri Ölçeği ve annelerin empatik becerilerini ölçmek için Empatik Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS paket programında, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiş olup; anlamlı çıkan farklılıklarda, grup farklılıklarını inceleyebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre öz düzenleme becerilerinin çocuğun cinsiyetine göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada çocukların öz düzenleme becerileri ile annelerin empati becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
empati becerileri, öz düzenleme becerileri, okul öncesi dönem

Abstract
The study was conducted to reveal the relationship between the empathic skill levels of mothers and the self-regulation skills of their children attending pre-school education institutions. In this context, the research was carried out with 103 children and their mothers attending kindergartens and official independent kindergartens of official primary schools in Suruç district of Şanlıurfa province. In obtaining data in the research; General Information Form for Children in order to reach necessary information about mothers and children; Self-Regulation Skill Scale was used to determine children's self-regulation skills and Empathic Skill Scale was used to measure mothers' empathic skills. The data obtained were analyzed in the SPPS package program according to the number of categories of independent variables, t test and One Way Variance Analysis (ANOVA) for independent samples; Tukey HSD test was used to examine group differences in significant differences. Relationships between variables were investigated with the Pearson Moments Product Correlation Coefficient. According to the research result, it was revealed that self-regulation skills make a statistically significant difference according to the gender of the child. In addition, a positive relationship was found between self-regulation skills of the mothers and empathy skills of the mothers.

Keywords
empathy skills, self-regulation skills, preschool term

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri