Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF REGULATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN AND EXPOSURE TO PEER BULLYING )

Author : Merve ŞEPİTÇİ SARIBAŞ   - Gözde URAL - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 845-856
    


Summary
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların öz düzenleme becerilerini ve akran zorbalığına maruz kalma düzeylerini belirlemek, öz düzenleme becerileri ile akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Ağrı ili, Patnos ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48 ay üzeri 155 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla; çocuklar ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilmek için, “Kişisel Bilgi Formu”; çocukların öz düzenleme beceri düzeylerini belirleyebilmek için “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ)” ve çocukların akran zorbalığına maruz kalma düzeylerinin belirlenebilmesi için ise; “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öz düzenleme becerilerinin çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; çocuğun kardeş sayısına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0,05). Yine akran zorbalığına maruz kalma düzeyinin çocuğun yaşına, cinsiyetine ve kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada ayrıca akran zorbalığına maruz kalma düzeyleri ile öz düzenleme becerileri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Okul öncesi dönem, öz düzenleme becerileri, akran zorbalığı

Abstract
This research was conducted to determine the self-regulation skills and peer bullying exposure levels of children attending pre-school education institutions and to examine the relationship between self-regulation skills and peer bullying exposure levels. In this context, the research was carried out with 155 children over 48 months attending pre-primary education institutions in Patnos district of Ağrı province during 2017-2018 academic year. In order to collect data in the research; “Personal Information Form” to reach the necessary information about children; In order to determine the self-regulation skill levels of the children, “Preschool Self-Regulation Scale (OÖDÖ)” and to determine the levels of children being exposed to peer bullying; “Peer Violence Exposure Scale” was used. The obtained data were analyzed in SPSS program according to the number of categories of independent variables by t test and One Way Variance Analysis (ANOVA) for independent samples. As a result of the research, while self-regulation skills did not differ significantly according to the age and gender of the child; It was observed that the child showed a statistically significant difference according to the number of siblings (p <0.05). It was also revealed that the level of peer bullying exposure did not differ significantly according to the age, gender and number of siblings. In the study, it was also determined that there was a negative relationship between peer bullying exposure levels and self-regulation skills.

Keywords
Preschool period, self-regulation skills, peer bullying

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri