Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERDE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE DERSE KATILMAYA MOTİVE OLMA: OKULA BAĞLANMANIN ARACILIK ROLÜ
(Academic Self-Efficacy and Motivation to Class Engagement in Adolescents: The Mediating Role of School Attachment )

Author : İhsan AKEREN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 614-624
    


Summary
Bu araştırmada akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasındaki ilişkide okula bağlanmanın aracılık rolü incelenmiştir. Ayrıca akademik öz-yeterliğin derse katılmaya motive olmayı ne düzeyde yordadığının incelenmesinin yanı sıra okula bağlanmanın derse katılmaya motive olmayı ne düzeyde yordadığı, son olarak da okula bağlanmanın akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasında aracılık rolünün olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla 388 lise öğrencisine ulaşılmıştır. Ergenlerde akademik öz-yeterliği ölçmek için Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin alt boyutu olan akademik öz-yeterlik ölçeği, okula bağlanmayı ölçmek için Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, derse katılmayı ölçmek için Derse Katılmaya Motive Olma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 Paket Programı ve LİSREL 8.80 Programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre akademik öz-yeterliğin okula bağlanmayı ve derse katılmaya motive olmayı anlamlı şekilde yordadığı, okula bağlanmanın derse katılmayı anlamlı şekilde yordadığı ve okula bağlanmanın akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu ortaya konmuştur.

Keywords
Akademik Öz-Yeterlik, Okula Bağlanma, Derse Katılma, Derse Motive Olma, Derse Katılmaya Motive Olma.

Abstract
In this study, the mediating role of school attachment in the relationship between academic self-efficacy and motivation to class engagement was examined. In addition, it has been investigated to what extent academic self-efficacy predicts motivation to class engagement, as well as the extent to which school attachment predicts motivation to class engagement, and finally whether there is an intermediary role between adhering to the academic self-efficacy and motivation to class engagement. For this purpose, 388 high school students were reached. The academic self-efficacy scale, which is the sub-dimension of the Self-Efficacy Scale for Children, was used to measure academic self-efficacy in adolescents, the School Attachment Scale for Children and Adolescents to measure school attachment, and the motivation to class engagement to measure attendance. SPSS 22.0 Package Program and LİSREL 8.80 Program were used to analyze the data. According to the results obtained from the research findings, academic self-efficacy significantly predicted attachment to school and motivation to class engagement, attachment to the school significantly predicted participation in the class, and attachment to the school with academic self-efficacy. it has been shown to have a partial mediating role between motivation to class engagement. Keywords: Academic Self-Efficacy, Attachment to School, Attend Class, Motivating Class, Motivation to Engagement Class.

Keywords
Academic Self-Efficacy, Attachment to School, Attend Class, Motivating Class, Motivation to Engageme

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri