Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIKLARI VE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INDOMITABLENESS AND EMPHATIC SKILLS OF THE STUDENTS’ AT SECONDARY SCHOOL )

Author : Cumhur DEMİRALP    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 721-727
    


Summary

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin duygusal yılmazlıkları ile empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bazı demografik değişkenlere göre duygusal yılmazlıkları ve alt boyutları olan hassasiyet, iyileşme ve bozulma ile empatik becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada 159 kız 136 erkek öğrenci olmak üzere 295 ortaokul öğrenci üzerinden yapılmıştır. Birey zor ve rahatsız edici, onun duygusal dengesini bozacak herhangi bir olay ve durum karşısında içsel olarak kendini ne kadar kontrol edebildiği ve buna bağlı olarak dışsal tepkilerin ne kadar makul düzeyde olduğu bireyin duygusal yılmazlık ile ilgili gücünü gösterir. Ayrıca bireyin duygularını doğru ifade edebilme, duyguların kontrolünü sağlama ve duygularını yönetebilme becerisinin yüksek olması olumlu ruh sağlığı açısından, sosyal uyum ve kişisel uyum açısından son derece önemlidir. Empatik beceri; bireyin başkasının bakış açısıyla olay ve durumları değerlendirebilme yeteneğidir. Klasik tabirle başkasının yerine kendini koyma becerisidir. Ki bu durumun öğrencilerin arasında benimsenmesi önemli bir durumdur.

Ortaokul öğrencilerin; cinsiyet, yaş, sınıf, gelir, kardeş sayısı, ailede kaçıncı çocuk olduğu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Ayrıca bu çalışmanın analizi için tek yönlü varyans analizi(ANOVA), korelasyon ve bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin duygusal yılmazlık alt boyutlarından hassasiyet alt boyutunun ve empatik becerilerinin; cinsiyete göre anlamlı derecede farklılaştığı bulunmuştur. Kız öğrencilerinin bu manada erkek öğrencilere göre duygusal yılmazlık alt boyutunun hassasiyet alt boyutunun ve empatik becerilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.Keywords
Yılmazlık, Duygusal Yılmazlık, Empatik Beceri.

Abstract

In this study, the relationship between emotional indomitableness and empathic skills of secondary school students and empathic skills according to some demographic variables of emotional indomitableness and lower dimensions of sensitivity, improvement and deterioration and empathic skills are intended to be examined.

This study was conducted on 295 secondary school students, including 159 girls and 136 male students. How much the individual can control himself internally in the face of any event or situation that is difficult and disturbing his or her emotional balance, and the reasonable level of external reactions, shows the power of the individual's emotional indemnifying. In addition, the ability to express an individual's emotions correctly, to control emotions and to manage their emotions is very important for positive mental health, social harmony and personal harmony. Empathic skill is the  ability of the individual to evaluate events and situations from someone else's point of view.  As classically this  term  means  the ability to put yourself in someone else's shoes.  And that is important to be adopted among the students.

Do secondary school students show a significant difference according to gender, age, class, income, number of siblings, number of children in the family, mother's education level and father's education level?

In addition, one-way variance analysis (ANOVA), correlation and independent sample t test were performed for the analysis of this study. The sensitivity sub-dimension and empathic skills of secondary school students from the emotional indestructibility sub-dimensions; it was found to differ significantly according to gender. In this sense, it was found that the lower dimension of emotional indomitableness was higher than the sensitivity sub-dimension and empathic skills of the female students.Keywords
Indomitableness, Emotional Indomitable, Emphatic Skill.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri