Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF PEER BULLYING IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Author : Emre AKSOY   - Öznur KARA - Esra YILMAZ - Hakkı ÇOKNAZ - Pınar AKSOY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 625-632
    


Summary
Bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı düzeylerinin cinsiyet, spor yapma durumu ve aile eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri Düzce Merkez İlçe’deki 9 ortaokuldan, gönüllülük esası ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Funda Kutlu (2005, 144-145) tarafından geliştirilen 19 maddelik “Zorbalık Ölçeği”nin “zorba” ve “kurban” alt boyutları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için parametrik testlerden bağımsız gruplar testi iki grubun karşılaştırılmasında, grupların birden fazla olması durumunda tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre zorba alt boyutunda (p<0.001) ve kurban alt boyutunda (p<0.001); okul dışında lisanslı spor yapma değişkenine göre zorba alt boyutunda(p<0.05) ve kurban alt boyutunda(p<0.001); anne eğitim düzeyi değişkenine göre zorba alt boyutunda(p<0.05) ve kurban alt boyutunda(p<0.05); baba eğitim düzeyi değişkenine göre zorba alt boyutunda (p<0.01) ve kurban alt boyutunda (p<0.001) istatistiksel farklara rastlanmıştır. Sonuç olarak erkek öğrenciler, lisanslı spor yapan öğrenciler ve ebeveyn eğitim seviyesi düşük öğrenciler daha fazla zorbalık davranışı sergilemekte; yine erkek öğrenciler ve ebeveyn eğitim seviyesi düşük öğrencilerin yanı sıra lisanslı spor yapmayan öğrenciler daha fazla zorba davranışa maruz kaldıkları söylenebilir.

Keywords
Zorba, Kurban, Öğrenci

Abstract
The aim of this study is investigation peer bullying of middle school students in terms of gender, doing sports and parents’ educational levels. Research data was collected 9 middle school where located in Düzce Central Disticton a voluntary basis. For data collection tools ‘bullying’ and ‘victim’ sub-dimentions of ‘Bullying Scale’ that developed by Funda Kutlu (2005) and personel information form was used. For statistical analysis, because of data were normally distributed, independent group t test and one-way anova test was used. According to gender, middle school students’ bully sub-dimentions (p<0.001) and victim sub-dimentions (p<0.001); according to doing licensed sports out of school bully sub-dimentions (p<0.001) and victim sub-dimentions (p<0.001); according to mother’s educational level bully sub-dimentions (p<0.05) and victim sub-dimentions (p<0.05); according to father’s educational level bully sub-dimentions (p<0.01) and victim sub-dimentions (p<0.01) statistical differences were found. As a result male students, students who doing licensed sport and have lower educational level of parents have more bully behaviors; male studenst, students who have lower educational level of parents and have not any sport licensed have more exposed to bullying behaviors.

Keywords
Bully, Victims, Student

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri