Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÂCÜDDÎN AHMED B. İBRÂHÎM ED-DEHHÂN EL-HANEFÎ’NİN “RİSÂLETÜN Fİ’l-KUNÛTİ Fİ’L-FECR VE GAYRİH MİN BÂKİ’L-EVKÂT ‘İNDE HÜDÛSİ’N-NÂZİLÂT” ADLI RİSÂLESİNİN TAHKÎK VE TAHLİLİ
(INVESTİGATİON AND ANALYSİS ON TACÜDDİN AHMED B. İBRAHİM ED-DEHHAN EL-HANEFİ’S EPİSTLE İN THE NAME OF “RİSALETÜN Fİ’L-KUNUTİ Fİ’L-FECR VE GAYRİH MİN BAKİ’L- EVKAT ‘İNDE HÜDUSİ’N-NAZİLAT” )

Author : Mehmet Aziz YAŞAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1191-1211
    


Summary
Tâcüddîn Ahmed b. İbrâhîm b. Osman b. ‘Abdinnebî ed-Dehhân, Mekke’nin on ikinci asrın önemli fakîhlerindendir. İlim tahsilini Mekke’nin meşhur âlimlerinden alan Dehhân, bütün İslâmi ilimlerle ilgisi bulunan bir şahsiyet olarak bilinmekle beraber onun daha çok Hanefî fıkhında uzmanlaştığı belirtilmektedir. Hayatı ile ilgili kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dehhân’ın Hanefî fıkhına dair birkaç risâlesi bulunmaktadır. Bu risâlelerinden biri de Risâletün fî kunûti fi’l-fecr ve gayrih min bâki’l-evkât ‘inde hüdûsi’n-nâzilât’tır. İlim dünyasında pek bilinmeyen bu risâlede, Hanefî mezhebinin, musibet zamanlarında kunût duasının hükmüne ilişkin görüşünü derli toplu bir şekilde incelenmiştir. Edisyon kritiğinden ibaret olan bu çalışmada, ed-Dehhân’ın bu veciz risâlesini ilgililerin istifadesine sunmak ve böylece ilim dünyasına bir katkıda bulunmak gaye edinilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın girişinde ana hatlarıyla kunût duası ele alınmıştır. Ardından Dehhân’ın hayatı ve eserlerine değinilmiş ve muhteva açısından risâlenin tahlili yapılarak tahkîki gerçekleştirilmiştir.

Keywords
Dehhân, Risâle, Kunût, Musibet, Hanefî, Namazı.

Abstract
Tâcüddîn Ahmed b. İbrâhîm b. Osman b. ‘Abdinnebî ed-Dehhân was one of the important personages in the twentieth century. Dehhân who received his knowledge education from Mecca’s famous scholars is known as a person being interested in all of the Islamic knowledges and it is stated that he mostly specialized in Hanafi’s fiqh. Dehhan that there was not much information about his life in the relevant sources had a few epistles. One of these epistles is Risâletün fî kunûti fi’l-fecr ve gayrih min bâki’l-evkât ‘inde hüdûsi’n-nâzilât. On this epistle which is not known well in the knowledge world, the view of Hanafi sect related to the statement of kunut pray in the calamity times was respectably reviewed. On this study which consists of the edition critic, it was aimed to provide ed-Dehhan’s concise epistle to the use of relevant persons and so to contribute to the knowledge world. In this context, the kunut pray was considered with the outline on the introduction section of this study. Next, Dehhan’s life and works were mentioned and the epistle’s investigation was made with its analysis in terms of content.

Keywords
Dehhân, Epistle, Kunût, Calamity, Hanafi, Prayer.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri