Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ CAN SIKINTISI EĞİLİMLERİ İLE MOBİL TELEFON YOKSUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN BOREDOM OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES AND MOBILE PHONE DEPRIVATIONS )

Author : Burcu COŞANAY   - Esra DEMİR ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 711-720
    


Summary
Depresyon, anksiyete, duygu durum bozuklukları gibi faktörlerin akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili olduğu bilinirken, bu ilişkilere aracılık eden değişkenler hakkında literatürde çok az bilgiye rastlanılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, can sıkıntısı eğiliminin mobil telefon yoksunluğu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada gönüllülük ilkesinden hareketle örneklem alınma yoluna gidilmemiş çalışma grubunun tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırma, 2019 yılı güz döneminde okul öncesi öğretmenliği bölümünde 1.2.3. ve 4. sınıflarda öğrenime devam eden öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. İlişkisel araştırma modeli kullanılarak yapılan çalışmada gönüllü olarak katılım sağlayan 114 okul öncesi öğretmen adayının can sıkıntısı eğilimi ve mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) araştırılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, iki farklı ölçek kullanılmıştır. Öğrencilerin can sıkıntısı eğilimlerini belirlemek amacıyla Vodanovich, Wallece ve Kas (2005) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Dursun ve Tezer (2013) tarafından yapılan can sıkıntısı eğilimi ölçeği ile öğrencilerin mobil telefon yoksunluklarını belirlemek amacıyla Erden, Türen ve Kalkın (2017) tarafından geliştirilen mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analizler ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğretmen adaylarının can sıkıntısı eğilimlerinin mobil telefon yoksunluğu düzeylerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle de¸ can sıkıntısı eğilimlerinin içsel uyarım ve dışsal uyarım alt boyutları değişkenlerinin bilgiye ulaşamama faktörünü anlamlı şekilde yordadığı ve can sıkıntısı eğilimi ölçeğinin alt boyutlarından dışsal uyarım faktörünün çevrimiçi olamama faktörünü anlamlı şekilde yordadığı, saptanmıştır. Sonuç olarak can sıkıntısı eğiliminde özellikle de dışsal uyarımın mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) üzerindeki etkisinin daha belirleyici olduğu ve bireyi yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu durumun bireyde kaygı durumu oluşturduğu ve daha fazla telefon kullanımına yönelttiği söylenebilir.

Keywords
Can Sıkıntısı, Nomofobi, Okul Öncesi Bölümü, Öğretmen Adayı.

Abstract
While it is known that factors such as depression, anxiety, and mood disorders are associated with smartphone addiction, little information is available in the literature about the variables that mediate these relationships. Therefore, in this study, the effect of boredom tendency on mobile phone withdrawal was investigated. In the research, it was aimed to reach the whole study group, which did not go for sampling based on the principle of volunteering. The research is in the pre-school education department in the fall semester of 2019 1.2.3. It was carried out with students who continue their education in the 4th and 4th grades. In the study conducted using the relational research model, 114 pre-primary pre-service teachers who voluntarily participated, the boredom tendency and mobile phone deprivation (Nomophobia) were investigated. Two different scales were used to collect the research data. The mobile phone deprivation developed by Erden, Türen and Kalkın (2017) in order to determine the mobile phone deprivation scale of the students, adapted to Turkish by Dursun and Tezer (2013) developed by Vodanovich, Wallece and Kas (2005) in order to determine the boredom tendencies of students. (Nomophobia) scale was used. Descriptive analysis and linear regression analysis were used in the analysis of the obtained data. As a result of the analysis, it was concluded that teacher candidates' boredom tendencies predicted mobile phone deprivation levels. In particular, it was found that the variables of intrinsic stimulation and extrinsic stimulation sub-dimensions of boredom tendencies significantly predicted the factor of not being able to access information and that the extrinsic stimulation factor significantly predicted the factor of not being online from the sub-dimensions of the distress tendency scale. As a result, it was concluded that the effect of external stimulation on mobile phone deprivation (Nomophobia) was more determinant and directed the individual in the tendency to boredom. Therefore, it can be said that this situation creates anxiety in the individual and leads to more phone usage.

Keywords
Boredom, Nomophobia, Preschool Department, Teacher Candidate.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri