Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BABANZÂDE AHMED NAİM VE “İSLÂM AHLÂKININ ESASLARI” ADLI ESERİ
(BABANZADE AHMED NAİM AND HIS BOOK “İSLÂM AHLÂKININ ESASLARI” )

Author : Nurettin TURGAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (70)
Page : 1180-1190
    


Summary
Hz. Muhammed’in (s.a.s.) emanet olarak bıraktığı Kur’ân ve Sünnet, hidayet, inanç ve ahlak yoludur. Müslümanların Kur’ân ve Sünnet ilkelerine uygun bir hayat sürdürmeleri, İslâm ahlakının bütünlüğünü oluşturmaktadır. Mustafa Zihni Paşa’nın oğlu olan Babanzâde Ahmed Naim (ö. 1353/1934), Bağdat’ta doğmuş, orada İlkokulu okumuş, ardından İstanbul’a gelmiş ve tahsilini burada sürdürmüştür. Önemli görevlerde bulunan Babanzâde Ahmed Naim, Darülfünun’da uzun süre felsefe, mantık, psikoloji ve ahlak dersleri gibi sosyal bilimler alanında yer alan dersleri okutmuştur. Onun “Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları” adlı eseri, sahasında yazılmış önemli bir kaynaktır. Eserde İslâm ahlakı, detaylı bir şekilde Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre yazılmıştır. Bu eserin kapsamında genel olarak ahlak, İslâm ahlakı, bu ahlakın kaynağı olarak Kur’ân ve Sünnet, ahlakın ilişkili olduğu inanç, ibadet, felsefe, hürriyet ve çeşitli sorumluluklar yer almaktadır. Babanzâde Ahmed Naim, bu eserinde, İslam dininin “ahlâk dini” olduğunu; İslâm dininin temel ilkelerinin, insanı daima güzel ahlaka ve erdemli olmaya yönlendirerek kötülüklerden uzak durmayı öğütlediğini vurgulamaktadır.

Keywords
Babanzâde Ahmed Naim, Ahlak, Kur’ân, Sünnet, Felsefe

Abstract
The Qur’an and Sunnah, which Prophet Muhammed left as a custody, are the path of guidance, belief and morality. Muslims’ living accordance with the principles of the Qur’an and Sunnah constitute the integrity of Islamic moral values. Babanzade Ahmed Naim (d.1353/1934), the son of Mustafa Zihni Pasha, was born in Baghdad, studied elementary school there, then came to Istanbul and continued his education in this city. For a long time Babanzade Ahmed Naim gave lectures in social sciences such as philosophy, logic, psychology and morality in Darulfunun. His work titled “Ahlak-ı İslamiyye Esasları” is an important resource written in the field. In this work, Islamic moral values were written in detail according to the Qur’an and Sunnah. The scope of this book includes morality, Islamic moral values, the Qur’an and Sunnah as the source of this morality, belief, worship, philosophy, freedom and various responsibilities which morality is related to. In this work, Babanzade states that Islam is the “moral religion”. He also emphasizes that the basic principles of the religion of Islam advise people to stay from evil by always directing people to good morals and righteousness.

Keywords
Babanzâde Ahmed Naim, Ethic, Qur'an, Sunnah, Philosophy

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri