Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIKÖĞRETİM BATI AVRUPA EĞİTİM PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYLERİ
(THE LEVEL OF LEVEL OF STUDENT EXPECTATIONS OF THE OPEN EDUCATION WEST EUROPEAN EDUCATION PROGRAMS )

Author : Yeliz ÇELEN   - Ahmet Vefa GÜLER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 728-735
    


Summary
BAP, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin, Türk eğitim sistemine erişimlerinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadırlar. Uluslararası alanda rekabet edebilecek ve ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek bir gerekliliktir. Bu gereği yerine getirebilmek için eğitim sisteminin okul duvarları ve belirli eğitim süreleri dışına çıkarılması, hayat boyu devam eden esnek bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu çalışmalarla, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, kendi kendine öğrenme, analitik düşünme gibi üst düzey becerilere ve sorumluluğa sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen BAP programları, göçmenlerin eğitim sorunlarının çözümü için geliştirilen değerli bir eğitimsel projedir. Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığının politika olarak sunduğu Batı Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlanan BAP’ın, öğrenciler açısından amacına ulaşma ve beklentileri karşılama düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın problemi ‘’ 2019-2020 yılı eğitim öğretim dönemlerinde Batı Avrupa’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan BAP programının öğrencilerin beklentilerini karşılama düzeyleri nedir?’’dir.Bu araştırma var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada bu programlara devam eden 10 öğrenciye odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin BAP programından memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ve BAP'ı yükseköğrenimlerine devam edebilmek için iyi bir seçenek olarak gördüklerini göstermiştir.

Keywords
Bap, Göç, Uzaktan Eğitim

Abstract
BAP is of great importance to ensure the access of Turkish students living abroad to the Turkish education system. It can compete in the international arena and our country's social, economic, cultural etc. It is a necessity to raise individuals who will improve their fields. In order to fulfill this requirement, it is important to take the education system out of school walls and certain education periods, and to have a flexible structure that continues throughout life. These studies aim to raise individuals who have high level skills and responsibilities such as critical thinking, problem solving, decision making, self-learning, analytical thinking. In this context, BAP programs developed by the Ministry of National Education's Directorate General for Lifelong Learning is a valuable educational project developed for the solution of education problems of immigrants. In this study, it was aimed to determine the level of achieving the purpose and meeting the expectations of the BAP, which was prepared for our citizens living in Western Europe, which the Ministry of National Education presented as a policy. The problem of this research is, "What is the level of meeting the expectations of students of the BAP program prepared by the Ministry of National Education for our citizens and their citizens living in Western Europe during the academic year 2019-2020?" In this research, a focus group interview was held with 10 students who attended these programs. As a result of the research, it has been shown that students have a high level of satisfaction with the BAP program and see BAP as a good option to continue their higher education.

Keywords
Bap, Migration, Distance Education.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri