Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF INNOVATION STATUS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS )

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR   - Ahmet KARABULUT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 671-691
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik durumlarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yapılan çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde resmi ilkokullarda görev yapan 250 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Anketler 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında resmi okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “ Kişisel Bilgiler Formu” ve “Yenilikçi Öğretmen Özellikleri” ölçeği kullanılmıştır. Yenilikçi öğretmen özellikleri ölçeği anketinde “Yeniliklere Açık Öğretmen”, “Bilişim Teknolojilerine Açık Öğretmen”, “Öğrenmeye Açık Öğretmen”, “Gelişme ve İşbirliğine Açık Öğretmen” şeklinde dört alt boyut vardır. Verilerin analizi için SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Demografik veriler için betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekans kullanılmıştır. ANOVA, T testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey analizi yapılmıştır. Veri analizi sonucunda göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile görevinde 21 yıl üzeri yıl çalışan sınıf öğretmenlerinin yeniliğe bakış açılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, bulunduğu okuldaki görev süresi, yabancı dili, yabancı dil seviyesi ve konu ile ilgili seminer alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin mesleki kıdem yılı ve kitap okuma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin mesleki kıdem yılı değişkenine göre göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile görevinde 21 yıl üzeri yıl çalışan sınıf öğretmenlerinin yeniliklere daha açık oldukları söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin kitap okuma değişkenine göre yenilikçi öğretmen özellikleri ölçeğinin “yenilikçi öğretmen özellikleri”, “öğrenmeye açık öğretmen”, “gelişme ve işbirliğine açık öğretmen” alt boyutlarında kitap okuyanların yeniliklere daha açık oldukları söylenebilir.

Keywords
Sınıf öğretmeni, yenilik, yenilikçilik

Abstract
The aim of this study is to examine the level of innovation level of primary school teachers and whether they differ according to various variables. Descriptive survey model was used in the study. The universe of the research consists of primary school teachers working in Beylikdüzü, Avcılar and Esenyurt districts of Istanbul. The sample of the study consists of 250 primary school teachers working in official primary schools in Beylikdüzü, Avcılar and Esenyurt districts of Istanbul. The questionnaires were applied to the primary school teachers working in official schools in the first half of 2018-2019 academic year. In the research, "Personal Information Form" and "Innovative Teacher Characteristics" scale were used as data collection tools. There are four sub-dimensions in the "Innovative Teacher Characteristics" scale. This sub-dimensions are: "Teacher Open to Innovation", "Teacher Open to Information Technologies", "Teacher Open to Learning", "Teacher Open to Development and Cooperation". For analysis of data, it was analyzed in SPSS 24 package program. For demographic data, percentage and frequency, which are descriptive statistics methods, were used. ANOVA, T test, one way variance analysis and Tukey analysis were done. As a result of the data analysis, it was observed that the primary school teachers who have just started working and the primary school teachers who have worked for more than 21 years have a high level of perspective on innovation. The innovativeness levels of primary school teachers do not differ significantly according to gender, age, marital status, education level, duration of school in which they are located, foreign language, foreign language level and the seminar variable. The innovation characteristics of primary school teachers differ significantly according to the professional seniority year and reading book status variable. According to the professional seniority year variable, it can be said that innovation features of the primary school teachers who have just started their duties and who have been working for more than 21 years are more open to innovations than other teachers. According to the status of reading books variable, it can be said that innovative features of the primary school teachers are more open to innovations in the subdimensions of “innovative teacher characteristics”, “teachers open to learning”, “teachers open to development and cooperation” of "Innovative Teacher Characteristics" scale.

Keywords
Primary school teacher, innovation, innovativeness

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri