Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DÖNEM İÇERİSİNDE İLK KEZ UYGULANAN ARA TATİL UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ABOUT THE INTERVAL HOLIDAY IMPLEMENTATION IN TERM FOR THE FIRST TIME IMPLEMENTED )

Author : Akın KARAKUYU   - Gülizar BURÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (70)
Page : 745-752
    


Summary
Bu çalışmanın amacı 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulamaya konulan dönem içerisindeki ara tatile ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan ve uygun örnekleme ile belirlenen 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Verilen yanıtlar incelenmiş, öğretmenlerin görüşlerinden kodlar ve temalar oluşturulmuş ve örnek alıntılar belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliği için hesaplanan araştırmacılar arası görüş uyumu % 90,38 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre; dönem içi ara tatil uygulaması sınıf öğretmenleri ve ilkokul öğrencilerini olumlu yönde etkilemiş, eğitim – öğretim hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmamıştır. Sınıf öğretmenlerine göre velilerin çoğunlukla çalışan anne – babalar olması nedeniyle uygulamadan olumsuz etkilendikleri söylenebilir.

Keywords
Eğitim, Ara tatil, Sınıf öğretmeni

Abstract
The aim of this study is to examine the opinions of the classroom teachers regarding the interval holiday within the period that was put into practice for the first time in the 2019-2020 academic year. Qualitative research method was used in the research. The sample of the research consists of 13 classroom teachers who participated in the study voluntarily and determined by appropriate sampling. Data of the research were collected by a semi-structured interview form prepared by the researchers and were analyzed by content analysis. The answers were examined, their answers were transformed into codes and themes, and sample sentences were given. The consensus among the researchers calculated for the reliability of the research was found to be 90.38%. According to the results of the analysis; interval holiday practice positively affected primary school teachers and primary school students, and did not cause any problems in education and training services. According to the primary school teachers, can be said that the parents were negatively affected by the practice because they were mostly working parents.

Keywords
Education, Interval Holiday, Primary School Teacher

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri