Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMETLERİN İNSAN HAKLARI YAKLAŞIMI
(PERCEPTION OF HUMAN RIGHTS BY INDUSTRIAL SOCIAL SERVICE )

Author : Mehmet GEDİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1138-1150
    


Summary

“Evrensel Temel İnsan Hakları” sosyal kurumların temel değerlerini oluşturmaktadır. Sosyal Hizmet disiplininin diğer bütün disiplinler ile olan ilişkilerinde de temel olarak “insan hakları”na ilişkin ahlakî değerler üzerinden kabul görür. Kuram ve kavramsal anlamda insan haklarının, ekolojik/eko-sistem bağlamında mikro/bireysel, mezzo/aile ve makro/toplumsal düzey “Exo-Dinamik” holistik ilişkiler bütünlüğünde ele alınması insan onurunun korunması, sürdürülebilir bir yaşamın mümkün kılınması açısından oldukça önem arz etmektedir. Makalede, tekil tarama yöntemleri kullanılarak, araştırmanın ana temasını oluşturan “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet”lere ilişkin anlık ve zamansal gelişimler ve değişimler üzerinden yeni bir sosyal hizmet yaklaşımı sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmamızın amacı, sürekli gelişen/değişen dünyamızın kontrolsüz geliştirilen “4. Sanayi devrimi (Endüstri 4.0)”, teknoloji, ekonomik ve dijitalleşme sonrasında insanlığın karşı karşıya kalacağı “5G Teknolojisi Yapay Zekâ Devrimi (Yeni Nesil Dijital Teknoloji)” döneminde sosyal hizmetlerin konumuna dikkatleri çekmektir. İnsan ve toplumlara olan “Hak Temelli” yaklaşımların, günümüzde olduğundan daha da problemli çıkılmaz bir durum aldığını ve “Lütuf Temelli” yaklaşımlara evrildiğine dikkatleri çekerek alınması gereken önlemlere yönelik bir yol haritası sunmaktır. Mevcut verilerden hareket ile günümüzün insan haklarına ilişkin “hak” kavramının da ötesinde bir “Vecibe/Hak Temelli” sosyal hizmet yaklaşımının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ekoloji/ekosistem bağlamında yaşayan bütün insanlığın sorumluluğunda “iyi/faydalı işler (salih amel)” yaklaşımında bir sosyal hizmetlere ivedilikle geçilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmiştir.Keywords
Sosyal Hizmet, İnsan Hakları, Ekosistem, Hak Kavramı, Yapay Zekâ

Abstract

“Universal Basic Human Rights” constitute the core values of social institutions. In the relations of social work discipline with all other disciplines, they are accepted mainly on moral / ethical values regarding human rights. In the context of the ecological / eco-system, the concept of “Human Rights” in theory and conceptual terms is addressed in the integrity of micro / individual, mezzo / family and macro / social level “Exo-Dynamic” holistic relations, in terms of protecting human dignity and enabling a sustainable life, is important. In the article, the aim is to present a new social service approach through instant and temporal developments / changes related to “Human Rights and Social Work”, which constitute the main theme of the research, via single screening methods. The aim of our research is that “4. Industrial revolution (Industry 4.0)” draws attention to the position of social services in the period of “5G Technology Artificial Intelligence Revolution (New Generation Digital technology)” that humanity will face after technology, economical change and digitalization. It presents a road map for the measures to be taken by drawing attention to the fact that “Rights Based” approaches to people and societies have become more problematic than they are today and evolved into “Grace Based” approaches. Based on the available data, the emphasis is placed on the necessity of a “Vecibe / Rights Based” social work approach beyond the “right” concept regarding today's human rights. Attention has been drawn to the necessity of moving to social services urgently in the “good / beneficial / beneficial works (righteous deeds)” approach under the responsibility of all humanity living in the context of ecology / eco-system.Keywords
Social Service, Human Rights, Eco-System, Concept of Rights, Artifical Intelligence.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri