Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORYANTİRİNG SPORCULARINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİ İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING SKILLS AND MENTAL RESISTANCE LEVELS IN ORIENTING SPORTSMEN )

Author : Emine DERELİ  - Oğuz Kağan ESENTÜRK - Fatma Filiz ÇOLAKOĞLU - Ekrem Levent İLHAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1131-1137
    


Summary

Bu çalışmanın amacı oryantiring sporcularının zihinsel antrenman bileşenleri ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmaya, 2018-2019 sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonasına aktif katılım sağlayan 60 kadın – 129 erkek olmak üzere toplam 189 sporcu gönüllü katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında; Sheard ve ark. (2009) tarafından geliştirilen, Altıntaş (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ve Behnke ve ark. (2017) tarafından geliştirilen, Yarayan ve İlhan (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; değişkenler arası ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi, zihinsel antrenman becerileri puanlarının zihinsel dayanıklılık düzeylerini belirlemedeki rolü için ise Basit Doğrusal Regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, oryantiring sporcularının zihinsel antrenman bileşenlerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri üzerinde anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Buna göre, oryantiring sporcularında, zihinsel antrenman bileşenleri arttıkça zihinsel dayanıklılık düzeylerinin de artış gösterdiği söylenebilir.Keywords
Zihinsel Antrenman, Zihinsel Dayanıklılık, Oryantiring

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of orienteering athletes' mental training skills on mental durability levels. Total 189 sportsmen the inclusion of 60 women-129 men who participated 2018-2019 season in Turkey Orienteering Shampionships actively participated in the research .In the data collection; "Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri" that were developed by Sheard and his friends (2009) ,was adapted to Turkish by Altıntaş (2015) ,"Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri" and "Kişisel Bilgi Formu" that were developed by Behnke and his friends (2015) ,was adapted to Turkish by Ilhan (2018) were used in research. In the analysis of the data; Pearson Correlation Analysis was used to determine the relationships between the variables, and the role of mental training skills scores in determining the level of mental stability was used by the Simple Linear Regression analysis method.The results of the study indicates that mental training skills of orienteering sportsmen are meaningful predictor about mental durability levels. According to this, it can be said that as the mental training components increase, mental endurance levels increase in orienteering athletes.Keywords
Mental Durability, Mental Training, Orienteering

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri