Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKALARI VE İSLAM FIKHINDA AZINLIK HAKLARI
(RIGHTS OF MINORITY IN MULTICULTURALISM POLITICS AND ISLAM )

Author : Yılmaz CEYLAN   - Sadrettin BUDGA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 566-574
    


Summary

Çokkültürcülük modern dünyanın çoğulculuğa ve çeşitliliğe karşı ortaya koyduğu en insani yanıt olma iddiasındadır. Ancak ne çeşitlilik ne de çoğulculuk yeni bir durum değildir. İnsanlık tarihi boyunca etnik, dinsel, dilsel ve kültürel bağlamda pek çok topluluk aynı devlet çatısı altında birlikte yaşamak durumunda kalmışlardır. Bu farklılıklar egemen gruplar altında azınlık olarak kalmışlar ve hakları da azınlık hakları bağlamında gündeme gelmiştir. Azınlıkların hangi kategoride değerlendirileceği ve bunların haklarının çerçevesinin ne olduğuna dair yaklaşımlar toplumdan topluma kendi dinleri, tarihsellikleri ve kültürellikleri bağlamında değişiklik arz etmiştir. Tarihsel süreçte azınlıkların ve haklarının gündeme geldiği önemli örneklerden biri de Müslüman topluluklar ve beraberinde Müslüman devletlerdir denebilir. Bu çalışmada Müslüman toplumların dolayısıyla İslam fıkhının “ötekine” tanıdığı hakların modern dünyanın azınlıklara tanımış olduğu haklarla karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak İslam dininin azınlıklara tanıdığı haklarla çokkültürcülük politikalarının tanıdığı haklar karşılaştırılarak bazı çıkarım ve sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords
Çokkültürcülük, Kültürel Çeşitlilik, İslam, Azınlıklar, Haklar

Abstract

Multiculturalism claims to be the most human response to the modern world’s pluralism and diversity. But neither diversity nor pluralism is new. Throughout the history of mankind, many communities in ethnic, religious, linguistic and cultural contexts have had to live together under the same state. These differences remained minority under sovereign groups, and their rights came to the fore in the context of minority rights. Approaches regarding the category in which minorities are to be evaluated and the framework of their rights has changed from state to state in the context of their own historicity and culturality. One of the most important examples of minorities and their rights are the Muslim communities and the Muslim states in the history. In this study, it is tried to evaluate the rights of Muslim states and Islamic religion to the “other” within the context of multiculturalism theory. In this context, the relationship between the Islamic world and the “other” is tried to be understood. As a result, it can be said that Islam is as successful in its relationship with the other as the policies of multiculturalism.Keywords
Multiculturalism, Cultural Diversity, Islam, Minority, Rights

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri