Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞA(YAMA)YAN DİLLER ÜZERİNE
(ON AN INVESTIGATION INTO LIVING LANGUAGES/LANGUAGES FAİLİNG TO LİVE IN THE WORLD AND TURKEY )

Author : ŞAHAP BULAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 34-42
    


Summary

Günümüzde Dünyada 6000 civarında dil konuşulmaktadır. Dünyada yaklaşık 6000 dil konuşulmasına rağmen sadece iki yüz civarında devlet olduğu göz önünde bulundurulduğunda hemen hemen bütün ülkelerde birden fazla dilin konuşulduğu söylenebilir. Bu ülkelerin sınırları içerisinde konuşulan dillerin sayısı doğal olarak değişkenlik göstermektedir Ancak devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan dil ve kültür ölümleri gün geçtikçe artmaktadır. UNESCO verilerine göre her 15 günde 1 dilin kültürel ve sosyal ortamıyla beraber yok olduğu dünyada konuşulan dillerden 2473 tanesi yok olma tehlikesi yaşıyor. Bu oranın dünyada konuşulan toplam dil sayısının %40’ından fazla bir oran olduğu göz önüne alındığında bu durumun ne kadar büyük bir tehlike olduğu daha iyi görülür. Bu çalışmada günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de yaşayan diller mercek altına alınmış, başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşların yayımladıkları raporlar ışığında bu dillerin durumları ve baş başa kaldıkları yok olma tehlikesi incelenmiştir. Daha sonra Dünyada ve Türkiye’de yaşayan dillerin en büyük sorunu olan yok olma tehlikesi mercek altına alınmış ve dillerin kaybolma sebepleri üzerinde durulmuştur. Dillerin yaşayabilmesi için alınabilecek önlemler ayrıntılarıyla sıralanmış, bu hususta alınabilecek tedbirler ve bu tedbirlerin başarılı olabilmesi yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. Böylece Dünya’da ve Türkiye’de yaşayan dillerin yaşadığı yok olma tehlikesine dikkat çekilmiş ve bu tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Dünya, Türkiye, diller, yaşayan diller, tehlikedeki diller, kaybolan diller.

Abstract

Today, around 6000 languages are spoken in the world. Although around 6000 languages are spoken in the world, it can be said that more than one language is spoken in almost all countries considering that there are only about two hundred states. The number of languages spoken within the borders of these countries varies as a matter of course. However, language and cultural extinctions arising from the failure of states to meet their obligations are increasing day by day. According to UNESCO data, 2473 of the languages spoken in the world, where one language disappears with its cultural and social environment every 15 days, are in danger of disappearing. Considering that this rate is more than 40% of the total number of languages spoken in the world, how this situation is in grave danger will be observed better. In this study, the living languages in the world and Turkey were scrutinized and in light of the reports published by international organizations including the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the danger of extinction and the current situation of these languages were examined. Then the biggest problem with the extinction of living languages in the world and Turkey was scrutinized with a focus on the reasons for the extinction of languages . The precautions that can be taken for the survival of the languages are listed in detail, and the information about the precautions that can be taken in this regard and the things that should be done for these measures to be successful are given. Thus attention was paid to the danger of extinction faced by living languages in the world and Turkey and some suggestions were made regarding the elimination of this danger.Keywords
World, Turkey, language, living languages, endangered languages, disappearing languages.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri