Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI KUMAŞ SANATINDA HAYVAN MOTİFİ
(ANIMAL MOTIFS IN OTTOMAN FABRIC ART )

Author : Dilek YURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1175-1181
    


Summary

Ulaşılabilen kaynaklar incelendiğinde hayvan motiflerinin pek çok kültürde kullanıldığı ve bazı kültürlerde üsluplaştığı görülmekte ve hayvan motiflerinin üsluplaşmasının, çeşitli dinsel inançların, coğrafi şartlara uygun biçimde gelişen hayat tarzının bir gereği olarak doğduğu ileri sürülmektedir. Antik dönemlerden günümüze, dünya genelinde çeşitlilik gösteren bu üslupla ilgili biçim, renk, teknik ve sembolik anlam açısından farklı bilgilere rastlanmaktadır. Örneğin Yaşar Çoruhlu, hayvan üslubunun Türk kökenli ya da Türklerin mensup olduğu toplulukların icra ettiği bir sanat tarzı olduğunu, bu üslubun ortaya çıkış sebebinin özellikle M.Ö. 3. Bin yıldan sonra bozkır kültürünü meydana getirecek kabilelerin oluşmaya başladığı zamana rastladığını belirtir. Osmanlı Dönemi’nde, özellikle kumaş sanatında hayvan üslubu adı altında belirli bir üslupla karşılaşılmamaktadır.Hayvan figürlerine bezeme sanatlarında nadir olarak rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları( leopar beneği,pars çizgisi gibi) soyutlanmış ve simgeleştirilmiş hayvan çıkışlı motiflerdir. XV. yüzyıla kadar gerek mimaride gerekse diğer sanat dallarında hayvan figürlerinin çok kullanıldığı ve en ince ayrıntısına kadar işlenmiş olduğu bilinse de, bu döneme ait az sayıda belge elimize ulaşabilmiştir. Bu belgelerden bir tanesi, XV. yüzyılın ikinci yarısına ait ve Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen Topkapı Sarayı Müzesindeki kaplan postu çizgisi ve pars beneklerinden oluşan çatma kumaştır.(TSM13/6) Bu çalışmada; Osmanlı Kumaş Sanatında hayvan motiflerinin gelişim ve değişim süreci incelenecek, Osmanlı Kumaş Sanatında yer alan hayvan motifleri diğer sanat dallarında kullanılan hayvan motifleriyle karşılaştırılacak, motifler, sembolik anlam, biçim, yerleşim düzeni, diğer motiflerle olan etkileşimi açısından ele alınacak, farklılık taşıyıp taşımadığı irdelenecektir.Keywords
Osmanlı Kumaş Sanatı, Hayvan Motifleri, Sembolizm

Abstract

When accessible sources is examined some animal motifs are used in many cultures. It is seen that the animal motifs are stylized. This is related to various religious beliefs and it is suggested that it was born as a necessity of properly developing life style, geographical conditions. Since the ancient times there has been different information to be found about the form, color, technique and symbolic meaning of this stylisation. For example Yaşar Çoruhlu mentions that the animal style is an art style which is execution of members of the Turkish community and Turkish origin. He indicates that this style especially will be brought up the steppe culture in BC 3000 years when the tribe began to occur. In the Ottoman Era there wasn't encountered animal style in the fabric art. Animal figures are rarely in the decorative arts. Some of them (leopard-spots, such as the leopard line) are isolated and minimized from animal motifs. Until the XV th century animal figures should be used in architecture as well as other arts and know if it is treated to the smallest detail, few have had access to our documentof this period. One of this documents of fabric which consisting of leopard spots and leopard lines, belongs to the second of the XV th century and attributed to the Fatih Sultan Mehmet. In this study, development and change processes of animal patterns will be examined in the Ottoman fabric art. Located animal motifs of the Ottoman fabric art will be compared with animal motifs used in other branches of art. Motifs will be handled symbolic meaning, form, layout ,interaction with other motifs and will be discussed by differences.Keywords
Ottoman Fabric Art, Animal Motifs, Symbolism

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri