Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞDATLI RÛHÎ DÎVÂNI’NDA DİNÎ UNSUR VE KAVRAMLAR
(RELIGIOUS ELEMENTS AND CONCEPS IN BAGDATLI RUHI’S DIVAN )

Author : İlknur HAVADAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (70)
Page : 52-65
    


Summary

Bağdatlı Rûhî 16. asır şairlerindendir. Doğum yerinin Bağdat olması sebebiyle Bağdadî diye ün yapmış irfan ehli şairlerdendir. En çok gazel yazan şairler arasında olan Rûhî’nin bilinen ve mevcut olan tek eseri Divan’ıdır. Tasavvufî söyleyişle dile getirdiği birçok şiiri olmasına karşın mutasavvıf değildir. Dinî kavramlar bakımından klasik Türk şiiri geleneğinin etkisi altında kaldığı görülen şairin, samimi bir inanç ile şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Ele aldığı dinî terim ve kavramların yoğun bir şekilde kullanılmasından hareketle Bağdatlı Rûhî Divânı’nın dinî açıdan zengin bir muhtevaya sahip olduğu görülmektedir. Netice itibariyle bu çalışmada Bağdatlı Rûhî’nin dinî unsur ve kavramları hangi özellikleri ile ele aldığının tespiti ve değerlendirilmesine çalışılmıştır. Her konu başlığı altında edebiyatımızdaki genel kanı ile birlikte, Rûhî’nin şiirlerindeki dinî tespitlerine yer verilmiş ve bunlar beyitlerle örneklendirilmiştir.Keywords
Bağdatlı Rûhî, Klasik Türk Şiiri, Divan, Dinî Unsur ve Kavramlar

Abstract

Bagdatlı Ruhi is one of the 16th century poets. It is one of the poets of lore who became famous as Bagdadi because of its birthplace in Baghdad. The only known and existing work of his Ruhi, which is among the most famous poets, is the divan. Although he has many poems expressed by sufism, he is not sufi. It seems that the poet, who seemed to be under the influence of the classical Turkish poetry tradition in terms of religious concepts, wrote poems with a sincere faith. Based on the intensive use of religious terms and concepts he considers, it is seen that Bağdatlı Ruhi Divan has a religiously rich content. As a result, in this study, it was tried o determine and evaluate the characteristics of Bagdatlı Ruhi with which characteristics he discusses religious elements and concepts. Under each subject, the general opinion in our literature, along with the religious manifestments of Ruhi’s poems, and these are exemplified by the couplets.Keywords
Bagdatlı Ruhi, Classical Turkish Poetry, Divan, Religious Elements and Concepts

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri