Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARINDA YER ALAN MAYA TÜRÜNDEKİ UZUN HAVALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON MAYA UNMETERED FOLK MUSIC GENRE IN THE TURKISH FOLK MUSIC REPERTOIRE )

Author : Yavuz ŞEN   - Erkan AKBAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 466-499
    


Summary

Türk halk müziğinde geleneksel ve kültürel bakımdan özel bir yere sahip olan uzun hava türlerinden biri de Mayalardır. İcrası ve seyir özellikleri bakımından diğer türlerden farklılık gösteren mayalar kendine özgü, karakteristik bir yapıya sahiptir. Bu araştırmanın amacı; TRT Türk halk müziği repertuvarında yer alan Maya türündeki uzun havaların kaynak kişi, yöre, tür bakımından incelenmesidir. Ayrıca bu tür hakkında uzman sanatçı görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini TRT THM uzun hava repertuvarında bulunan 1072 adet eser, örneklemini ise TRT THM uzun hava repertuvarında yer alan 18 adet Maya türündeki eser oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; TRT THM uzun hava repertuvarına Maya türünde nicel olarak en fazla eser kazandıran kaynak kişilerin Hafız Şerif Tanındı (Erzincan’lı Şerif), Hafız Osman Öge, Hulusi Seven ve Mahmut Güzelgöz olduğu, yöreleri bakımından yalnızca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde söylenen bir tür olduğu, bu türün en fazla Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Şanlıurfa yörelerine ait olduğu tespit edilmiştir. THM uzun hava repertuvarında yer alan dört farklı Maya türünün olduğu, bunların; Maya, Cigali Maya, Gelin Mayası ve Harput Mayası şeklinde isimlendirildiği görülmüştür. Bu türler içerisinde en fazla genel adlandırma olarak kullanılan Maya’nın olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Türk halk müziği, repertuvar, uzun hava, tür, maya.

Abstract

Maya is one of the unmetered folk music genres that have a special place in the traditional and cultural aspects in Turkish folk music. Differing from other species in terms of performance and seyir characteristics, Maya has a unique character. The purpose of this research is to study the Maya song in TRT (Turkish Radio and Television Association) Turkish unmetered folk music repertoire in terms of resource person, region, genre. In addition, it is aimed to reveal expert artist views on this genre. In the research, qualitative research methods were carried out by using the general screening model and interview technique was applied. The scope of the research consists of 1072 works in the TRT Turkish unmetered folk music repertoire, and the sample consists of 18 Maya genres in the TRT Turkish unmetered folk music repertoire. As a result of the research, it was determined that the people who quantitatively provided TRT Turkish unmetered folk music repertoire the most quantitative amount of works in the Maya genre are Hafiz Şerif Tanındı (Şerif of Erzincan), Hafiz Osman Öğe, Hulusi Seven and Mahmut Güzelgöz, and that it is a species that is sung only in the Eastern and Southeastern Anatolia Regions, and it belongs to Elazığ, Erzincan, Erzurum and Şanlıurfa neighborhoods. It was observed that there are four different Maya species in the Turkish unmetered folk music repertoire, which are named as Maya, Cigali Maya, Bridal Maya and Harput Maya. It was concluded that Maya is the most commonly used naming among these species.Keywords
Turkish folk music, repertoire, unmetered folk music, genre, maya.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri